โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
    ครั้งที่ 2" ณ ห้องกินเพชร โรงแรงเอเชีย ถนนพญาไทย กรุงเทพฯ (19 มี.ค. 55)          ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ขณะนั้นมีหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วม 436 หน่วยงาน จาก 36 สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การประเมินในครั้งนั้นเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา โดยประเมินจาก ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เอกสารตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติและระดับชาติ และสิทธิบัตรในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ สกว. ยังได้นำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการวิจัยของ สกว.

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สกว. ได้มีการจัดการประชุมชี้แจง "โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2" ณ ห้องกินเพชร โรงแรงเอเชีย ถนนพญาไทย กรุงเทพฯ เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านนี้ของ สกว. ต่อไป (ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการได้ที่ http://evaluation.trf.or.th/Documents/evaluationproject.pdf )

          หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการประเมิน สามารถกรอกข้อมูลผลงานวิจัยที่ใช้ในการประเมิน สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน รวมทั้งรายชื่ออาจารย์ / นักวิจัยในสาขาวิชา (ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด) ผ่านทางเว็บไซต์ http://evaluation.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประเมิน สกว. โทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8306 (คุณรัตติกาล งามเจริญ) และ 0 2278 8200 ต่อ 8296 (คุณผุสดี ตันวัฒนะ) หรือ E-mail: rattikarn@trf.or.th , pussadee@trf.or.th