การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 (8 ก.ย. 54)
          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ได้ร่วมมือกันในการพิจารณาวารสารไทยเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการคัดเลือกวารสารประจำประเทศไทย (Expert Content Selection and Advisory Committee of Thailand (E-CSAC of Thailand)) ผ่านศูนย์ TCI โดยได้แจ้งให้กับบรรณาธิการวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทราบในที่ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น
          เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre (TCI)) ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการคัดเลือก วารสารประจําประเทศไทย (Expert Content Selection and Advisory Committee of Thailand (ECSAC of Thailand)) โดยมีวารสารเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 วารสาร และผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 ท่าน
          วัตถุประสงค์
                 1. เพิ่ม visibility ให้กับวารสารวิชาการไทยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งผลให้วารสารไทยถูกนําไปใช้อ้างอิงเพิ่มมากขึ้น
                 2. วารสารไทยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
                 3. บรรณาธิการวารสารไทยมีความเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสาร ตามมาตรฐานสากลมากขึ้น
                 4. วารสารไทยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น
                 5. วารสารไทยในฐานข้อมูล SCOPUS และฐานข้อมูลสากลอื่นๆ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
                 6. วารสารไทยมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ส่งผลให้วารสารสามารถออกตรงตามเวลาที่ กําหนด และมีคุณภาพของบทความที่ดีขึ้น