ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารประเทศอินเดีย หรือ ICI เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI พร้อมเล็งหาความร่วมมือ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการร่วม ระหว่างประเทศในอนาคต (23 ก.ย. 54)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารประเทศอินเดีย หรือ Indian Citation Index (ICI) นำโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของศูนย์ฯ Mr.Jaideep Gurwara ได้เข้าพบหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารวิชาการไทย หรือ Thai Citation Index (TCI) centre ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พร้อมกับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ TCI ณ ห้องประชุมสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการบริหารศูนย์ดัชนีการอ้างอิง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล (Data base) ของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ทั้งนี้พบว่า ศูนย์ ICI ของประเทศอินเดีย มีแนวทางการบริหารการจัดการเพื่อการสืบค้นบทความวิชาการคล้ายคลึงกับ ประเทศไทย เช่น การทำดัชนีการอ้างอิงวารสาร (Citation data base) การทำเวปไซต์สำหรับการสืบค้นข้อมูล (http://www.indiancitationindex.com) โดยค้นหาได้จากคำสำคัญ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานที่ทำงาน และมีการแสดงบทคัดย่อของบทความที่สืบค้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์ ICI ยังได้แบ่งแยกประเภทของวารสารวิชาการย่อยเป็นประเภทต่างๆ อาทิ ด้าน Agriculture ด้าน Zoology ด้าน Fishery ด้าน Material science ด้าน Economics เป็นต้น
          จากผลการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างศูนย์ ICI ของประเทศอินเดีย และศูนย์ TCI ของประเทศไทย นั้น พบว่า ผู้บริหารศูนย์ฯทั้งสอง มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ ICI และ TCI โดยการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการร่วมกันระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวถือได้ว่า มีความสอดคล้องกับการจัดทำดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการแห่งอาเซียน หรือ ACI (ASEAN citation index) โดยมีศูนย์ TCI เป็นเจ้าภาพอยู่ในขณะนี้
          สำหรับศูนย์ ICI ของประเทศอินเดีย อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเอกชนชื่อ Globe Publication PVT. LTD. โดยมีสาขาอยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ อาคารชินวัตรไหมไทย ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ซึ่งทำการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลทางวิชาการ จากการรวบรวมบทความวิจัยข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการอิงและจำหน่ายบทความวิจัยรวมถึงค่าดัชนีทางสถิติต่างๆภายใต้เวปไซต์ชื่อ www.indianjournals.com