ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติ และหัวหน้าศูนย์ TCI ร่วมการประชุม IREG Forum on National Rankings ณ กรุง Bratislava สาธารณรัฐ Slovak (14 ต.ค. 54)
          เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง และหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Bratislava ณ กรุง Bratislava ประเทศสาธารณรัฐ Slovak ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป เพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่อง "International Ranking Expert Group (IREG) Forum on National Rankings" โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการวิจัยระดับประเทศอาทิ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และนักวิจัย จากประเทศต่างๆ 24 ประเทศ ในแถบยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ จำนวนประมาณ 70 คน
          ทั้งนี้ การประชุมที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน เป็นการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับคุณภาพด้านการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และอิทธิพลของการจัดลำดับที่เกิดขึ้น (National ranking and their influence on the quality of higher education) ประเด็นในการอภิปรายในครั้งนี้เริ่มจากหัวข้อ "How it all begun and where is it heading" โดย Mr.Bob Morse เจ้าหน้าที่ จาก US News & World Report จากนั้นตามด้วยหัวข้อ "National rankings as an integrated part of the global university landscape" โดย Mr.Waldemar Siwinski จาก Perspektywy Education Foundation และหัวข้อ "What can national rankings learn from the U-Multirank project" Mr.Gero Federkeil (CHE Centre for Development of Higher Education)
          นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการประเมินลำดับแบบใหม่ (New rankings initiatives) ที่เกิดขึ้นในบางประเทศ ได้แก่ จีน (China) โรมาเนีย (Romania) ลิทูเนีย (Lithuania) ตุรกี (Turkey) รัสเซีย (Russia) อิตาลี (Italy) และบัลกาเรีย (Bulgaria) สำหรับเจ้าภาพในการจัดประชุมประกอบด้วย IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence in cooperation ร่วมกับ Academic Ranking and Rating Agency (ARRA) และ Comenius University in Bratislava โดย IREG หรือ International Ranking Expert Group เกิดขึ้นจากการศูนย์ ยูเนสโกแห่งสหภาพยุโรปด้านการศึกษาขั้นสูง (The UNESCO European Centre for Higher Education, UNESCO-CEPES) ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการจัดลำดับคุณภาพการศึกษา (Group of international ranking experts concerned with the quality of academic ranking)