การประชุมวิชาการ "การวิจัยภาคปฏิบัติ และการพัฒนาครั้งที่ 2" วันที่ 6 ต.ค. 54 ณ มทร. ล้านนา ภาคพายัพ จัดโดย โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร. ล้านนา (14 ต.ค. 54)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมวิชาการที่มีชื่อว่า "การประชุมวิชาการการวิจัยภาคปฏิบัติและการพัฒนา ครั้งที่ 2 (2st Symposium on Hands-on Research and Development)" ขึ้น ทั้งนี้ หลังจากการกล่าวเปิดการประชุมโดย อธิการบดี มทร.ล้านนา อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยากูล ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับ "โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ล้านนา" ให้แก่ผู้ร่วมเข้าประชุม โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)" โดย รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากนั้นได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้จากการประชุมและผลการดำเนินงาน ของทุน HR#1 ก่อนที่จะทำการรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุน Hands-on Researcher 1 (HR#1) Hands-on Researcher 2 (HR#2) และ University researcher 1 (UR#1) ในโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย สำหรับกำหนดการประชุมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มทร. ล้านนา ภาคพายัพ