เลขาธิการ สกอ. และประธาน บ. Elsevier ร่วมพิธีมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF awards ครั้งที่ 1 ปี 54 ในการประชุม TCI Symposium on Thai Scholarly Journals ครั้งที่ 6 ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (21 พ.ค. 54)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักพิมพ์ Elsevier คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด "การประชุมเพื่อสร้างเครือการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6 (6th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals)" ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้นเกือบ 250 ท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย ผลการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย (Expert - CSAC of Thailand) การประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards 2011 และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก TCI และสำนักพิมพ์ Elsevier
          ทั้งนี้ สำหรับการประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards 2011 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการมอบรางวัลแก่วารสารไทยที่มีคุณภาพระดับสากล โดยรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สกว. ศูนย์ TCI และบริษัท Elsevier เพื่อมอบให้แก่วารสารไทยที่มีคุณภาพ 2 ประเภท รวมมูลค่า 4,800 USD พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วยรางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award (สำหรับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานขอมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ) โดยวารสารที่ได้รับรางวัลคือ The southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health และรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award (สำหรับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ) โดยวารสารที่ได้รับรางวัลคือ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และ วารสารพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการ สกอ. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น และประธานบริษัท Elsevier Mr.Youngsuk 'Y.S.' Chi ทำหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัล
          ในส่วนกำหนดการจัดประชุมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดประชุม จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ สกอ. กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายระดับอาเซียน และความร่วมมือของวารสารไทยในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ระดับสากล กำหนดการต่อมาคือการบรรยายพิเศษโดยประธานบริษัท Elsevier Mr.Youngsuk 'Y.S.' Chi (Chairman Elsevier Management Committee) เรื่อง "Innovation Scholarly Publishing" จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards 2011 พร้อมกับการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องพลอย (ชั้น 11)
           สำหรับการบรรยายเชิงปฏิบัติการและการสาธิตการใช้ระบบ Open Journal System (OJS) สำหรับวารสารไทย จัดขึ้นโดยวิทยากรร่วม ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว จากนั้น ในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายพิเศษโดยหัวหน้าศูนย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินวารสารในฐานข้อมูล TCI: หลักการ ผลกระทบ และเกณฑ์การประเมิน" และการบรรยายร่วมกับ Mr.Derrick Duncombe จากสำนักพิมพ์ Elsevier เรื่อง "บทเรียนและประสบการณ์ในการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS" ก่อนที่จะปิดท้ายการประชุมโดยการระดมสมองของผู้ร่วมประชุมด้านบทบาทของ TCI ในเวทีอาเซียน และงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม