ผู้เแทน 4 ชาติ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย จัดประชุมร่วมกันเพื่อเริ่มก่อตั้ง ASEAN Citation Index database (ACI) ณ คณะพลังงานฯ มจธ. (28 มิ.ย. 54)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผู้แทนจาก 4 ประเทศกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย Prof.Dr.David Asirvatham และ Mrs.Thanaletchumi Dharmalingam ประเทศอินโดนีเซีย Prof.Edy Soewono และ Prof.Bambang Riyanto Trilaksono ประเทศฟิลิปปินส์ Dr.Wilson O. Carcia และ Mr.Nicasio R. Lambino และประเทศไทย Asst.Prof.Vudhipong Techadamrongsin และ Prof.Dr.Narongrit Sombatsompop ได้ร่วมประชุมกันเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ระดับชาติและระดับอาเซียน (The meeting of National and ASEAN Citation Index Database) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ (Local national journal) สามารถถูกค้นพบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและเผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติได้ ซึ่งเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) โดยมี ผู้แทนจากสำนักพิมพ์ระดับโลก Mr.Derrick Duncombe ตำแหน่ง Partner Relations Manager จากบริษัท Elsvier เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย สถานที่จัดประชุมคือ ห้องประชุมคณะพลังงานฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
         สำหรับในประเทศไทยนั้น การจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลและการอ้างอิงบทความวิชาการของไทย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและดำเนินการโดยศูนย์ TCI โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยบทความจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการรายงานค่าความถี่ในการอ้างอิงบทความในวารสารนั้น หรือ Journal Impact Factor ของทุกวารสาร มีระบบในการคัดกรองวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และยังสามารถค้นหาบทความวิจัยในวารสารไทยได้จากชื่อบทความ ผู้แต่ง สถาบันต้นสังกัด และวารสารได้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับการค้นหาบทความวิจัยระดับนานาชาติจากฐานข้อมูลระดับโลกอย่าง SCOPUS หรือ ISI
         ในส่วนผลของการประชุมครั้งนี้ ภายหลังจากการได้รับฟังประวัติการก่อตั้งศูนย์ TCI แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ การถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากหัวหน้าศูนย์ฯ และชมการสาธิตการสืบค้นบทความจากฐานข้อมูล TCI ผู้แทนต่างชาติมีความรู้สึกประทับใจ และมีความตั้งใจให้ประเทศของตนสามารถดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการในประเทศได้เช่นเดียวกับศูนย์ TCI โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้สมควรริเริ่มการก่อตั้งฐานข้อมูลออนไลน์ระดับอาเซียน หรือ ACI ซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นคือ การให้ประเทศที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านบทความวิจัยของประเทศนั้นๆ ได้