ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมนักวิจัย ร่วมหารือกับอดีตเลขา สกอ. และ ผู้บริหาร สกว. ถึงแนวทางการตั้ง ASEAN Citation Index (ACI) ณ รร.สยามซิตี้ กรุงเทพฯ (17 ม.ค. 54)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 หัวหน้าศูนย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พร้อมนักวิจัย ได้เข้าพบ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการ สกอ. และ ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รอง ผอ.สกว. เพื่อหารือเกี่ยวถึง "แนวทางการก่อตั้งและดำเนินงานของ ASEAN Citation Index (ACI)" ณ ห้องอาหารปทุมมาศ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. โดย ดร.กฤษณพงศ์ และ ผศ.วุฒิพงศ์ ได้ให้ความเห็นว่า ACI ควรทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และควรพัฒนาจากฐานข้อมูลระดับชาติหรือ National Citation Index (NCI) ที่เข้มแข็งของแต่ละประเทศ (ซึ่งปัจจุบัน มีประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ที่มีฐานข้อมูลระดับชาติ) จากนั้นจึงทำการเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของประเทศต่างๆ มายัง ACI ซึ่งอาจเริ่มดำเนินการจากประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านงานวิจัย อาทิเช่น ประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม หรือ อินโดนีเซีย และอาจเริ่มดำเนินงานในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อม เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เป็นต้น เมื่อ ACI มีความพร้อมหรือมีวารสารที่มีคุณภาพจำนวนมากขึ้นฐานข้อมูลสากลอื่นๆ เช่น SCOPUS ก็จะสามารถเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลกับ ACI ต่อไปได้
          สำหรับโครงสร้างและแนวทางในการบริหาร ACI นั้น หน่วยงานที่ควรเข้าร่วมในการดำเนินงานของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีบุคคลากรของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นผู้ดำเนินการ และควรจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานของ ACI (Steering committee) ซึ่งควรประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจาก สกอ. สกว. สวทน. มจธ. และ ศูนย์ TCI เป็นต้น