ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายเกี่ยวกับ TCI-Scopus Local CSAB Case Study ในการประชุม Research Excellence Forum 2010 ณ ประเทศเกาหลี (24 พ.ค. 53)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เข้าร่วมการประชุมและบรรยายเรื่อง "Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre towards Local CSAB Establishment : Experiences and Lessons Learned" ในการประชุม 2010 Research Excellence Forum ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเล่าถึงประสบการณ์การก่อตั้งและดำเนินการของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย แก่เหล่าบรรณาธิการ นักวิชาการ และผู้สนใจของประเทศเกาหลี ซึ่งในปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้มีความร่วมมือกับจากสำนักพิมพ์ระดับนานาชาติ Elsveir ในนามของ SCOPUS เพื่อศึกษาวิจัยและการจัดการฐานข้อมูลของวารสารไทย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
          สำหรับหัวข้อบรรยายอื่นๆ และผู้ร่วมบรรยาย แสดงดังกำหนดการดังนี้

Time
Topic
Speaker
10:00-10:30 Registration  
10:30-10:40 Open Ceremony Ms. Heeyoon Choi
Director
Knowledge Information Center, KISTI
10:40-11:30 Globalization of Korean Scienctific and Technical Journals Mr. Taesul Seo
Head
Future Knowledge Research Team of Knowledge Information Center, KISTI
11:30-11:50 Tea break All
11:50-12:40 Korea Citation Index (KCI) Business Mr. Deogwoo Lee
Head
Academic Activities Promotion Team, NRF
12:40-14:00 Lunch Break All
14:00-14:50 Internationalize Research: Strategy and Process Mr. Innbeng Lee
Head Customer Marketing Science & Technology, Elsvier APAC
14:50-15:20 Scopus and Local CSAB* Mr. Derrick Duncombe
Partner Relations Manager A&G Product Marketing Group, Elsvier APAC
15:20-15:40 Tea break All
15:40-16:10 Scopus Title Selection Critiria and STEP* Prof. Hyungsun Kim
Professor School of Materials Engineering Inha University
* Scopus CSAB member
16:10-17:00 TCI-Scopus Local CSAB Case Study Prof. Narongrit Sombatsompop
Head
Thai-Journal Citation Index Centre, Thailand
17:00-17:30 Q&A All Speakers
* Step: Scopus Title Evaluation Platform
* CSAB: Content Selection & Advisory Board