ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมพัฒนาวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข (11 ม.ค. 53)


          ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมพัฒนาวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านชำระบทความวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการให้แก่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำวารสาร และยกระดับวารสารวิชาการฯในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน