ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายเรื่อง "Thai Citation Index" ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ได้รับฟัง จัดโดยกลุ่มวิจัยนโยบาย มจธ. (8 มิ.ย. 53)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กลุ่มวิจัยนโยบาย (Policy Research) มจธ. ได้เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายเรื่อง "Thai Citation Index" ให้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์รุ่นใหม่กลุ่มวิจัยนโยบายได้รับฟัง โดยจัดบรรยาย ณ ห้องประชุมนายกสภา ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี มจธ. ตั้งแต่เวลา 11:00-12:00 น. สำหรับเนื้อหาการบรรยายได้กล่าวถึงที่มาของศูนย์ TCI ผลงานวิจัย และการบริหารจัดการด้านวารสารของประเทศไทยในสาขาต่างๆ รวมถึงการจัดลำดับคุณภาพด้านการวิจัยจากการประเมินวารสารหรือบทความวิจัยที่ ลงตีพิมพ์ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ ถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อเน้นทิศทางด้าน การวิจัยในอนาคต