คณะผู้แทนด้านวารสาร จากประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมและดูงานศูนย์ TCI ณ คณะพลังงานฯ มจธ. (29 ธ.ค. 52)
          เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับเกียรติจาก Ministry of Higher Education Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ TCI เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง Malaysian Citation Centre (MCC) ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศมาเลเซียประกอบไปด้วย
         1. Prof. Dr. Abu Baar Salieh (Head of Delegation)
             Deputy Vice Chancellor ZResearch & Innovation), Universiti Putra Malaysia
         2. Prof. Ir. Dr. Mohd Jailani Mohd Nor (Director)
             University Development Planning Division, Ministry of Higher Education Malaysia
         3. Prof. Dr. Zainab Awang Ngah
             Department of Information Science, Faculty of Computer Science and Information Technology,
             Universiti Malaya
         4. Associate Prof. Dr. Mohamad Ibrahim Safawi
             Head of Quality Control Division, Universiti Malaysia Sarawak
         5. Mr. Amir Hussain Md. Ishak
             Chief Librarian, Universiti Putra Malaysia
         6. Mr. Hasrom Haron
             Head of University Publication Unit, Universiti Darul Iman
         ในการเยี่ยมชมดังกล่าว ศูนย์ TCI ได้รับเกียรติจาก ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์ TCI และศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบััติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ได้แสดงถึงการดำเนินงาน และผลงานของศูนย์ TCI รวมทั้งประสบการณ์ และปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ ก่อนที่จะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


ภาพและข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์