นักวิจัย P-PROF และศูนย์ TCI ระดมสมองวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อเขียนบทความวิชาการ และข้อเสนอโครงการใหม่ ณ ห้องพัก รร.จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี (5 เม.ย. 53)
          ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พร้อมนักวิจัย และนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัย เขียนบทความวิชาการ และข้อเสนอโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ "วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและยาง" และ "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ" ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กลุ่มวิจัย P-PROF และศูนย์ TCI ตามลำดับ โดยการจัดประชุมดังกล่าวจะจัดเป็นแบบคู่ขนาน ซึ่งจะมีนักวิจัยหลักเป็นผู้นำในการเขียนบทความวิจัยหรือระดมสมองในแต่ละหัว ข้อ สำหรับสถานที่จัดประชุมนั้น ได้อาศัยห้องพักของ โรงแรมจอมเทียน บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตลอดการประชุมครั้งนี้
         นอกจากนักวิจัยและนักศึกษาแล้ว หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ยังได้เชิญศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในแถบอุตสาหกรรมใกล้เคียงมาเพื่อร่วมระดม สมอง แสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิจัยในปัจจุบันของกลุ่ม ก่อนที่ในช่วงเย็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะได้มีการรับประทานอาหารเย็น ร่วมกัน


ภาพและข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์