ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัยศูนย์ TCI บรรยายเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย จากฐานข้อมูลนานาชาติ" ณ อาคารศูนย์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (19 ต.ค. 52)
          เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดโครงการบรรยายเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลนานาชาติ" โดยเชิญ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัย P-PROF และศูนย์ TCI สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นวิทยากร ทั้งนี้เนื่องจากทางคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อสืบค้นบทความที่ทันสมัยและมีความรวดเร็ว อาทิ ฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือ Scopus รวมถึงเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของบทความวิชาการและวารสารสำหรับลงตีพิมพ์หรือการจัดลำดับคุณภาพตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงประเทศโดยพิจารณาจากค่าดัชนีวัดคุณภาพต่างๆ เช่น ค่า Journal impact factor ค่า h-index และ g-index ในการนี้ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน จึงได้ตั้งชื่อหัวข้อบรรยายว่า "JIF, h-index & g-index และการใช้งานฐานข้อมูล WOS และ SCOPUS" สำหรับสถานที่จัดการบรรยายคือ ห้อง SI 213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.


ภาพและข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์