ศูนย์ TCI คณะพลังงานฯ มจธ. ร่วมกับ สำนักหอสมุด มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Impact Factors / h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และ การใช้โปรแกรม EndNote รุ่น 7-8 ณ มรภ สวนดุสิต (29 พ.ค. 52)
          ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Impact Factors / h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และ การใช้โปรแกรม EndNote รุ่น 7-8" ขึ้น เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มรภ. สวนดุสิต) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนะ รักความสุข คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. และคุณศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มธ. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมฯ
          สำหรับการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ เป็นการอบรมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงวารสาร กับการประเมินผลทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF และศูนย์ TCI เป็นวิทยากร ร่วมกับ Ms.Jo-An Chia ตำแหน่ง Account Manager ด้าน Science & Technology ของสำนักพิมพ์ระดับสากล Elsevier และ ห้องคอมพิวเตอร์ 11204 ชั้น 2 อาคาร 11 เป็นการอบรมด้านการใช้โปรแกรม EndNote โดย ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร นักวิจัย มจธ. และศูนย์คลังสมองแห่งชาติ เป็นวิทยากร ร่วมกับ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัยกลุ่มวิจัย P-PROF และศูนย์ TCI
          การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการจัดอบรมที่ต่อเนื่องกันมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้ค่าดัชนีอ้างอิง วารสาร ได้แก่ Journal Impact Factors (JIF) ค่า h-index และค่า g-index กับการประเมินถึงคุณภาพของผลงานวิชาการ ความเข้าใจในการใช้ฐานข้อมูล WoS Scopus และ SCImago รวมถึงการแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote รุ่น 12 ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด เพื่อการจัดการทางบรรณานุกรม สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้พบว่ามีมากถึง 140 ท่าน ประกอบด้วยนักวิชาการและนักวิจัยหลากหลายสาขา ผู้บริหารสถาบัน และเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการวารสารในประเทศไทย


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์