หัวหน้าศูนย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "ค่า JIF / h-index / g-index กับการประเมินผลงานวิชาการ" ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (26 มิ.ย. 52)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์) วิทยาเขตท่าพระจันทร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "Journal Impact Factors / h-index / g-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการและการจัดอันดับหน่วยงานมหาวิทยาลัย" สำหรับการบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาที่จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 12:00 น. โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วม 100 ท่าน


ภาพโดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์