เจ้าหน้าที่จากสำนักพิมพ์ Elsevier ประเทศสิงคโปร์ พบนักวิจัยศูนย์ TCI เพื่อร่วมประชุมเตรียมพร้อมการจัดประชุม TCI ครั้งที่ 4 (10 ส.ค. 52)
          เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือ ศูนย์ TCI) ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พร้อมนักวิจัย ได้ประชุมร่วมกับ Mr.Lee Ing Beng ตำแหน่ง Head of Customer Marketing for S&T ของสำนักพิมพ์ Elsevier ที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์  เพื่อเตรียมพร้อม"การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 4" หรือ "4th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals" โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2552   ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ซึ่งในตอนนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วกว่า 200 ที่นั่ง
          หัวข้อการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญหลายหัวข้อ อาทิ
                         1. สถานภาพปัจจุบันของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
                         2. การนำวารสารวิชาการไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลของ SCOPUS
                         3. ความร่วมมือระหว่าง TCI, สกว. และ SCOPUS  
          สำหรับการสนับสนุนการประชุม ทางสำนักพิมพ์บริษัท Elsevier ได้ให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุมเป็นจำนวนเงิน US$ 5000 (ประมาณ 172,600 บาท) รวมถึงส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารเข้าร่วมการประชุมครั้งในฐานะวิทยาการจำนวน 4 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำวารสารไทยหรือวารสารระดับภูมิภาคแถบอาเซียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลของ SCOPUS ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมองเห็นหรือการเข้าถึง และอ้างอิงบทความวิจัย ของบทความในวารสารไทยจากนักวิทยาศาสตร์ทุกมุมโลกในอนาคต


ข่าวโดย : คุณอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์