ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (Impact Factor) กับการเผยแพร่ผลงานวิจัย " ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30 ก.ค. 52)
          เนื่องจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ได้เชิญ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (Impact Factor) กับการเผยแพร่ผลงานวิจัย " ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. ในโครงการบรรยายสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย