ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการและหลักเกณฑ์การจัดระดับวารสารระดับชาติกับระดับนานาชาติ" ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี (24 ก.ค. 52)
          เนื่องจากสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เชิญ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยากรบรรยาย เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการและหลักเกณฑ์การจัดระดับวารสารระดับชาติกับระดับนานาชาติ" ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อลงในวารสาร" ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม Carnelian โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้ากับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และรูปแบบการนำเสนอบทความ รวมทั้งการจัดระดับวารสารทางวิชาการ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 80 คน และทางสถาบันฯ