นศ. โท-เอก และอาจารย์นักวิจัย คณะพลังงานฯ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "การเขียนรายงานการวิจัย และวิทยนิพนธ์" โดย คุณธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัยศูนย์ TCI ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ (12 ก.พ. 52)
          ตามที่ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานการศึกษา วิจัย และวิทยานิพนธ์ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาในด้านการทำวิจัย และแนวทาง การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นระบบมากขึ้น นั้น นักวิจัยจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index,TCI, center) คุณธีระศักดิ์ หมากผิน ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง "การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์" ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และอาจารย์นักวิจัย ของคณะฯ ได้รับฟังกัน หลังจากการบรรยายซึ่งเป็นภาคทฤษฎีแล้ว ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) เกี่ยวกับปัญหา และข้อสงสัยในการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์พร้อมกับการทดสอบความรู้ภายหลังการรับฟังเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวอีกด้วย           สำหรับกำหนดการการสัมมนาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 - 16:00 น. ณ ห้องปรีดา วิบูยล์สวัสดิ์ โดยหลังการลงทะเบียน ได้มีการให้ผู้ร่วมสัมมนา ได้ทดลองทำแบบทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนา จากนั้นรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ให้เกียรติเปิดการสัมมนา ตามด้วยผู้แทนกลุ่มงาน วิชาการฯ ของคณะฯ ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างของคณะในการเรียน และการสำเร็จการศึกษา และปิดท้ายด้วยการสัมมนาของนักวิจัยศูนย์ TCI


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์