การประชุมสุดยอด บก.วารสารไทย ครั้งที่ 4 ใน 4th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals ณ รร. เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (27 ส.ค. 52)
          สำหรับการประชุมสุดยอดด้านวารสารวิชาการของประเทศไทยที่มีเหล่าบรรณาธิการวารสารไทย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมและเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารวารสารไทยให้มีคุณภาพนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่อ "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 4" หรือ "4th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 200 คน ซึ่งครั้นนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีบรรณาธิการวารสารจากภูมิภาคอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย ไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมด้วย
          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center หรือ ศูนย์ TCI) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสถานภาพด้านคุณภาพของวารสารไทย ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้วารสารไทยเกิดการพัฒนาให้มีคุณภาพ เพื่อสามารถรับใช้สังคมไทย พร้อมทั้งนำไปสู่การยกระดับสู่มาตรฐานสากล ในส่วนของผู้สนับสนุนการจัดประชุม ในปีนี้บริษัท สำนักพิมพ์ Elsevier ได้เห็นความสำคัญของการประชุมด้านวารสารไทย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรก และเป็นผู้นำอาเซียนในการรวบรวมข้อมูล และจัดระบบด้านการสืบค้นบทความวิชาการต่าง ๆ ของวารสารในประเทศ (Local Journals) และมีการจัดทำดัชนีชี้วัดความนิยมของวารสาร โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำและรวบรวมวารสารระดับนานาชาติ มาเสนอแนะและชี้แจงข้อกำหนดหรือเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับพัฒนาวารสารไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากบทความของนักวิชาการไทยให้กว้างขวางออกไปสู่สายตาชาวโลกได้ในอนาคต
          สำหรับกำหนดการจัดประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 วัน โดยในวันแรกได้รับเกียติจาก รองผู้อำนวยการ สกว. ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยหัวหน้าศูนย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวถึงเหตุผลของการจัดประชุม และทบทวนกำหนดการประชุมอย่างคร่าว จากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรจาก บริษัท สำนักพิมพ์ Elsevier และศูนย์ TCI สำหรับวันที่สอง เป็นเวทีการเสวนาของนักวิชาการไทยเรื่อง "แนวคิดและมุมมองของนักวิจัยไทยกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย" และ "ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำวารสารไทยและแนวทางในการพัฒนาวารสารไทยสู่เวทีนานาชาติ" โดยใช้ระยะเวลาการเสวนาในช่วงครึ่งวันเช้า
          สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ รายชื่อวิทยากรกำหนดการจัดประชุม (ตาราง) เอกสารประกอบการประชุม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของการประชุมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/TCIS_2009/index.html


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์