หัวหน้าศูนย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยด้านวารสารในการประชุม AIT Workshop on Research Evaluation and Support (18 เม.ย. 52)
          ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) ได้จัดงาน AIT Workshop on Research Evaluation and Support ขึ้น เมื่อวันที่ 9 และ 10 เมษายน พ.ศ.2552 นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ได้รับเชิญเพื่อร่วมบรรยายในการประชุมดังกล่าว ในหัวข้อเรื่อง "Proper Use of Impact Factors and H-Index for Performance Evaluation" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 12.10 น.
          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจาก AIT โดยกำหนดการเริ่มตั้งแต่ ผู้บริหารสูงสุดของ AIT (President, AIT) Prof.Said Irandoust ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบัน AIT อาทิ Prof.Peter Haddawy (Vice President-Acadamic Affairs, AIT) Prof.Sudip Rakshit (Vice President-Research, AIT) Dr.Nitin K Tripathi (Director, Academic Quality Assurance and Accreditation, AIT) นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการวิจัยของไทยอย่างสำนักงานองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รอง ผอ. สกว. มาร่วมบรรยายอีกด้วย


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์