หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ" ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ มจธ. ด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 51)
          ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ ได้จัดโครงการชุดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 โดยมี รศ.ดร.วนิดา พวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดการเสวนา และ รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา 4 ท่าน ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" โดยคุณสุภาพร จินดา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. "การประดิษฐ์คิดค้นและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" โดย Dr.Edward Rubesch จาก สวทช. และ "การบริหารจัดการโครงการ" โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ.
          สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัย และพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม อย่างครบวงจร สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายหลักและวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและมุ่งสู่ความ เป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์