หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายเรื่อง H-index ในการประชุม Research Forum ครั้งที่ 3 ณ รร. ลองบีช การ์เด้นฯ พัทยา (5 พ.ย. 51)
          ระหว่างวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 23 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการประชุมที่มีชื่อว่า Research Forum ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา พัทยาเหนือ จ. ชลบุรี โดยหัวข้อการจัดประชุมคือ "ผลงานวิชาการและตำแหน่งวิชาการของ มจธ. : บทเรียนและทิศทางใหม่" สำหรับผู้ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ถือ เป็นตัวแทนบุคลากรจากทุกภาคส่วนของ มจธ. ประกอบด้วย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 150 ท่าน
          สำหรับกำหนดการประชุมหลังจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดการประชุมนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ "Journal Impact Factors และ h-index" และ "มจธ. อยู่ตรงไหนในโลกวิชาการ?" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ซึ่งเรื่อง h-index ในหัวข้อที่หนึ่งนั้น ถือเป็นการบรรยายและอธิบายให้บุคลากร มจธ. ได้ฟังอย่างละเอียดเป็นครั้งแรกถึง ดัชนีตัวใหม่ที่มีแนวโน้มจะถูกนำมาใช้แทนค่า JIF ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความมีคุณภาพของวารสาร รวมถึงบุคคลที่เขียนบทความลงในวารสาร หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศได้ จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ "The Research Assessment Exercise (RAE)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
          ในภาคบ่ายของวันแรก เป็น การบรรยายเรื่อง "เกณ์ปัจจุบันการกำหนดตำแหน่งวิชาการสำหรับอาจารย์และนักวิจัย มจธ." โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้ จะเป็นประเด็นในการแบ่งกลุ่ม ระดมสมองเพื่อปรับปรุง เกณฑ์กำหนดตำแหน่งวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย มจธ. ซึ่งจะมีการอภิปราย และการสรุปผลการระดมสมองในช่วงเช้า วันที่สองของการประชุมเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
          ในการนี้ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ (อดีตเลขาธิการ สกอ.) ยังได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "ผลงานวิชาการและตำแหน่งวิชาการของ มจธ. : เหลียวหลังแลหน้า" โดยเนื้อหาการบรรยายนอกจากจะเป็นข้อมูลที่สำคัญ และมีประโยชน์โดยตรง ต่อผู้ร่วมสัมมนาครั้งนี้แล้ว ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง รวมถึงแง่คิดการดำเนินชีวิตของนักวิชาการ ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้อง อาศัยหลักธรรมควบคู่กันไปด้วย
          นอกจากการบรรยายในหัวข้อที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น หัวข้อที่ผู้ร่วมสัมมนาให้ความสนใจมากในการประชุมครั้งนี้ คือ "Plagiarism in Academic Research" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเป็นการบรรยายในเช้าวันที่สอง ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง และแยกย้ายกันเดินทางกลับ มจธ.


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์