การบรรยาย เรื่อง "Impact Factors กับการประเมินผลงานทางวิชาการ" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ในงาน "ศึกษาศาสตร์วิชาการ" ณ ม.บูรพา (18 ม.ค. 51)
          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Impact Factors กับการประเมินผลวิชาการ" ณ ห้อง QS1 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา) เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น. ซึ่งจัดโดยกองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน "ศึกษาศาสตร์วิชาการ 51" ขึ้น ที่จัดระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2551
           การสัมมนาครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมมาก ยิ่งขึ้นแล้ว ผู้ร่วมประชุมยังได้สนใจแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัย และความสำเร็จด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจำนวนมาก รวมถึงประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ ในฐานะที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก โดย ม.บูรพา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งออกนอกระบบมาได้ไม่นาน


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์