นักวิจัยศูนย์ TCI รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานี (5 ก.พ. 51)
          ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ขึ้น ณ ฮอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจัดให้มีพิธีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ในการนี้ นักวิจัยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI) นำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าว โดยมีนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ศ.ดร.สำเริง จักรใจ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
          สำหรับประเภทรางวัลที่นักวิจัยศูนย์ TCI ได้รับนั้น ชื่อ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 เรื่อง "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้านกระบวนการ Scientometric: จากระดับชาติสู่ระดับสากล"
          ที่มาของ วันนักประดิษฐ์ นั้น กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 โดยกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันนักประดิษฐ์" ทั้งนี้เนื่องจาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 จากที่ทรงมีพระมหากรุณาประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์