คณะทรัพย์ฯ มจธ. เชิญ หัวหน้าศูนย์ TCI ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายในหัวข้อ "มจธ. อยู่ตรงไหนในระดับประเทศและนานาชาติ เน้นคณะทรัพย์ฯ" (20 ธ.ค. 51)
          เมื่อบ่ายวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "มจธ. อยู่ตรงไหน? ในมุมวิชาการในระดับประเทศ-นานาชาติ (เน้นผลงานเชิงวิชาการคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี)" จาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัว หน้าศูนย์ TCI สถานที่จัดการบรรยายคือ อาคารคณะทรัพยากรและเทคโนโลยีชีวภาพ มจธ. บางขุนเทียน ในการนี้ คณบดีคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ดร.พัฒนะ รักความสุข พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงอาจารย์จาก JGSEE เข้าร่วมอีกด้วยด้วย
          สำหรับในช่วงต้นของการบรรยาย ผู้บรรยายได้กล่าวถึงดัชนีต่างๆ ที่สามารถใช้บอกสถานะและความเข้มแข็งด้านวิชาการของ มจธ. เช่น ดัชนีการถูกอ้างอิงของบทความวิจัย และค่า H-index โดยเปรียบเทียบผลงานวิจัยของ มจธ. ทั้งในระดับประเทศ และสากล โดยทั้งนี้ ได้มีการแสดงให้เห็นและเปรียบเทียบสถานะทางวิชาการของคณะทรัพย์ฯ เทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้เชิญอีกด้วย


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์