ศูนย์ TCI จัดประชุมครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า 3rd TCI Syposium on Thai Schorlarly Journals ณ รร. มารวย การ์เด้นท์ (18 ส.ค. 51)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai citation Index Centre หรือ ศูนย์ TCI) ได้มีการจัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 3 หรือ 3rd TCI Synposium on Thai Scholarly Journals ขึ้น ณ ห้องบอลรูม เอ-บี โรงแรม มารวย การ์เด้นท์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีบรรดานักวิชาการ บรรณาธิการวารสาร และผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับมากกว่า 200 คน
          สำหรับบรรยากาศการประชุม เริ่มจากช่วงเช้าหลังจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวนการ สกว. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าศูนย์ TCI ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การจัดการวารสารสากลที่ดีทำอย่างไร" จากนั้นเป็นการบรรยายบทบาทของศูนย์ TCI โดยภาพรวม โดยนักวิจัยของศูนย์ ได้แก่ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และ นายธีระศักดิ์ หมากผิน สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิชย์ กองบรรณาธิการวารสารวิธีวิทยาการวิจัย รองศาสตราจารย์ วันชัย จันทร์ประเสริฐ บรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี และปิดท้ายด้วยเวทีการระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรของศูนย์ และผู้ร่วมเสวนา เพื่อหาแนวทางสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์