รายชื่อวารสารที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565

หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โปรดคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มข้อมูลของวารสารก่อน


หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดคลิกที่ชื่อวารสารของท่านในตารางด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสาร

*หากท่านลงทะเบียนเพิ่มวารสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ปรากฎชื่อวารสารของท่าน ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากยังไม่ปรากฎชื่อวารสาร
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

*หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะการกรอกข้อมูลยังขึ้น "Not complete"
ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากสถานะยังขึ้นสถานะ "Not complete"
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
2773-8876 2773-9066 Singburi Hospital Journal โรงพยาบาลสิงห์บุรี Not complete
- 27301796- PAAT Journal สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย Not complete
- 2673-0286 Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology Faculty of Science, Ramkhamhaeng University Not complete
- 2697-3863 e-Journal of Education Studies, Burapha University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
- 2773-8787 - The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร Not complete
- 2730-4132 วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด MBU Roi Et Journal of Global Education Review สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Not complete
2697-6439 - วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Management and Local Innovation เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Not complete
2229-0117 2773-8965 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 Journal of Medical and Public Health Region 4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี Complete
2539-5637 - วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Humanities and Social Sciences Kanchanaburi Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Not complete
2697 – 405 - วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ Bansomdej Music Journal วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
- 2773-9775 วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Management and Research Innovation สมาคมหลวงพ่อใหญ่ Complete
2697-3782 2697-4096 วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Journal of Business Administration, Maejo University. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Not complete
- 2730-3349 วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๋๋Journal of KMITL Business School คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
2651-0790 - วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Not complete
2697-6382 2697-6579 วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา The Korean Language and Cultural Studies Journal ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2697-4177 2697-3936 วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal Maha Chula Tani Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี Complete
ISSN 2651 - วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Academic journals, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Not complete
2287-0385 2672-975X วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulok สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก Complete
- 2630-0796 วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร Journal of Building Energy and Environment คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2697-553X - วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture Journal สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย Not complete
2774-0277 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Complete
2586-8551 2697-4568 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Academic Journal of Science and Applied Science คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Not complete
2287-030X - วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Journal สำนักหอสมุดแห่งชาติ Not complete
2586-935 2730-4027 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
- 2774-0579 วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 Region 3 Medical and Public Health Journal เขตสุขภาพที่3 และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Not complete
2697-4010 2697-4738 วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Not complete
2539-7249 2697-4061 วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ Journal of Education and Human Development Sciences ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
- 2630-0915 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล THE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITY คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
19066724- - วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaen ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Complete
2586-8667 2730-373X วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ Journal of Social Science, Law and Politics คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Not complete
- 2697-486X วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Public Health Naresuan University คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
0859-3027 2730-356X วารสารเกษตรนเรศวร Naresuan Agricultural Journal คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
- 2672-9008 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม Maejo Information Technology and Innovation Journal วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Not complete