รายชื่อวารสารที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564

หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โปรดคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มข้อมูลของวารสารก่อน


หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดคลิกที่ชื่อวารสารของท่านในตารางด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสาร

*หากท่านลงทะเบียนเพิ่มวารสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ปรากฎชื่อวารสารของท่าน ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากยังไม่ปรากฎชื่อวารสาร
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

*หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะการกรอกข้อมูลยังขึ้น "Not complete"
ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากสถานะยังขึ้นสถานะ "Not complete"
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
- 2730-3306 International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism สมาคมหลวงพ่อใหญ่ Not complete
2465-4027 - The Clinical Academia โรงพยาบาลขอนแก่น Complete
- 2673-0294 Journal of Health Science and Alternative Medicine สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
2673-0200 2673-0251 International Journal of Public Health and Health Sciences Praboromajchanok Institute Not complete
2539-5645 2539-5645 The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
1906-4713 - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Not complete
- 2651-205X Maritime Technology and Research Faculty of International Maritime Studies, Kasetsart University, Thailand Complete
- 2651-0502 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ Journal of MCU Philosophy Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2586-8144 2730-339X วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhist Review คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2651-1894 2730-3721 วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
2697-6439 - วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Management and Local Innovation เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Not complete
2730-3187 - วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of Administration and Social Science Review เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ Not complete
2586-8985 2730-2997 วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง Vocational Education Central Region Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Complete
- 2673-0383 วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
2630-0745 2730-2903 วารสารครุสีมา Karu Sima Journal คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Not complete
- 2730-1672 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Innovation and Research สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.) Complete
2286-8011 - วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Law Journal มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Not complete
2651-0618 - วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี Journal of Rambhai Barni Graduate School คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Not complete
2539-5807 - วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ Patanasilpa Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม Not complete
- 2730-2644 วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ Journal of Buddhist Philosophy Evolved สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Not complete
2672-9911 2697-5181 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Not complete
2672-9911 2697-5181 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Not complete
- 2651-0553 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ๋Journal of Primary Care and Family Medicine สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย Not complete
2730-2970 - วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ Not complete
2465-4507 2730-3160 วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Not complete
2586-8691 2730-1877 วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
2539-7176 - วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาเหนือ 3 T-VET Journal Institute of vocational Education northern region 3 T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 Not complete
27301737- - วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ Health Science Clinical Research โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Not complete
2697-5645 - วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Law Journal, Thaksin University คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Not complete
2586-9086 - วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Not complete
2586-971x 2730-1389 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology โรงเรียนนายเรือ Not complete
2392-5663 2730-1427 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education โรงเรียนนายเรือ Not complete
- 2697-5807 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ Journal of Health Science, Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ Not complete
0125-6068 2697-5858 วารสารศัลยศาสตร์ไทย The Thai Journal of Surgery ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย Not complete
2586-9825 2730-1982 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Complete
2392-5760 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Not complete
- 2672-9776 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี Journal of Federationof Accounting Professions สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
0857-0744 2730-2415 วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย Complete
0858-3560 2697-4207 วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ Not complete
0858-7159 2730-3861 วารสารโรงพยาบาลแพร่ Journal of the Phrae Hospital โรงพยาบาลแพร่ Not complete