รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบปี 2565

โปรดคลิกที่ชื่อวารสารของท่านในตารางด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสาร

*หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะการกรอกข้อมูลยังขึ้น "Not complete"
ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากสถานะยังขึ้นสถานะ "Not complete"
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
2351-0617 2408-2058 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand Not complete
APHEIT INTER APHEIT International Journal Not complete
2673-0766 2465-437X ASEAN Journal of Education มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Not complete
AJMI ASEAN Journal of Management & Innovation Not complete
- 2730-3683 Asian Administration and Management Review สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2228-804X - Asian Journal of Arts and Culture อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Not complete
0857-3662 2697-4495 Asian Review สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Not complete
1686-0039 - AU Journal of Management Assumption University Not complete
1513-0886 - AU Journal of Technology Assumption University Not complete
1906-3296 2773–868X AU-GSB e-Journal Assumption University, Graduate School of Business Not complete
- 2586-8535 Chinese Journal of Social Science and Management สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Not complete
0858-7574 - Chulalongkorn Educational Review Faculty of Education, Chulalongkorn University Not complete
2697-4428 2630-0621 Communication and Media in Asia Pacific คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Not complete
1905-9663 - Educational Journal of Thailand Faculty of Education, Burapha University Not complete
2408-1957 2408-1566 Engineering Access คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
0859-9238 - Engineering Transactions Mahanakorn University of Technology Not complete
2465-5198 2465-5198 Genomics and Genetics สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย Not complete
1906-9308 - HRD Journal International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University Not complete
- 2651-1762 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก Complete
1906-8700 - International Journal of Agricultural Travel and Tourism School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association Not complete
1906-4063 - International Journal of Applied Biomedical Engineering สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย Not complete
International Journal of Asian Tourism Management Not complete
2408-1914 - International Journal of Management, Business, and Economics มหาวิทยาลัยศรีปทุม Not complete
- 2730-3306 International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism สมาคมหลวงพ่อใหญ่ Not complete
0858-7027 - International Journal of the Computer, The Internet and Management Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM Not complete
- 2586-8527 International Scientific Journal of Engineering and Technology สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Not complete
2672-9628 2672-9423 Interprofessional Journal of Health Sciences มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
1906-2257 - Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2586-9434 - Journal of Buddhist Education and Research สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Not complete
- 2673-0294 Journal of Health Science and Alternative Medicine สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Not complete
1906-6244 2586-9620 Journal of International Buddhist Studies สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2673-074X 2697-455X Journal of Modern Learning Development สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ Not complete
2228-8899 - Journal of People and Society in Local Culture Surindra Rajabhat University Not complete
0857-5754 - Journal of Physiological and Biomedical Sciences The Physiological Society of Thailand Not complete
- 2697-5033 Journal of Roi Kaensarn Academi บริษัท อินโนเวชั่น ทู ยู จำกัด Not complete
1685-6600 - Journal of Science, Technology, and Humanities Burapha University Not complete
1905-9566 - Journal of Supply Chain Management: Research and Practice Assumption university of Thailand Not complete
1686-9184 - Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University Not complete
1906-8190 2697-5056 Journal of the International Association of Buddhist Universities International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University Not complete
2586-8926 - Journal of Tropical Forest Research คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
- 2697-5211 Lawarath Social e-Journal ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Not complete
2392-5515 2392-5515 Mahidol R2R e-Journal มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2286-6477 2465-4213 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Not complete
0147-5207 - Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
1906-3865 - NIDA Case Research Journal Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA) Not complete
1686-5561 - NU. International Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
PBRU Science Journal Not complete
1513-6442 2586-9876 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University Not complete
2229-1547 - Progress in Applied Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Not complete
- 2730-3632 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2408-1809 - Rangsit Journal of Educational Studies คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
1906-4241 - RIAN THAI : International Journal of Thai Studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
0859-2659 - Sasin Journal of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University Not complete
- 2586-9388 Scholar: Human Sciences Graduate school of education, Assumption university Not complete
2229-2608 2229-2608 Social Science Asia Journal สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Not complete
2408-2120 2539-5947 St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา Not complete
2351-0889 2539-5742 วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Science and Technology Journal Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University Not complete
0049-3589 2697-4762 Thai Journal of Agricultural Science The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King Not complete
2730-1435 - Thai Journal of East Asian Studies สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2286-7333 2630-0095 Thai Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2286-8909 - THAITESOL JOURNAL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย Not complete
2408-1000 2672-9075 Thammasat Business Law Journal โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2465-390X 2456-4167 Thammasat Review of Economic and Social Policy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2465-4027 - The Clinical Academia โรงพยาบาลขอนแก่น Not complete
1686-7831 - The Journal : Journal of the Faculty of Arts Faculty of Arts, Mahidol University Not complete
2465-5546 - The Journal of International Buddhist Studies College วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
0859-3604 - The Journal of Risk Management and Insurance Assumption University Not complete
0080-9472 - The Natural History Bulletin of the Siam Society The Siam Society Not complete
0125-1562 - The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network) Not complete
1686-770X - The Thailand Natural History Museum Journal พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Not complete
1513-1025 2586-906X Thoughts Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University Not complete
1906-5582 - UTCC International Journal of Business and Economics University of the Thai Chamber of Commerce Not complete
1906-117X - ครุศาสตร์สาร Journal of Educational Studies คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
0857-5118 - จักษุเวชสาร The Thai Journal of Ophthalmology ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย Not complete
1905-954X - จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย Stance : The Thai Feminist Review ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
1686-3720 - จุลนิติ กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Not complete
1906-1692 - จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Thammasat University Archives Bulletin หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
1513-7376 - ทีทัศน์วัฒนธรรม Journal of Thithat Watthanatham สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
0858-6160 2408-2023 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Journal of Communication Arts Review คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
บทบัณฑิตย์ บทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT Not complete
2350-9996 - บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
ปัญญา mbulnc ปัญญา Journal of mbu lnc Not complete
0125-7560 - พุทธชินราชเวชสาร Buddhachinaraj Medical Journal โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Not complete
2630-0788 - พุทธมัคค์ BUDDHAMAGGA ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม Not complete
2350-9392 - มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ Humanities and Social Sciences Review คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Not complete
2673-0243 - มนุษยสังคมสาร (มสส.) Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Not complete
2286-6779 2697-4851 มนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
2672-9113 2673-0170 มังรายสาร Mangrai Saan Journal Institute of International Language and Culture, Chiangrai Rajabhat University Not complete
2465-4043 - รัฐศาสตร์นิเทศ Political Science Review คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
0125-135X - รัฐศาสตร์สาร Journal of Political Science คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
0125-0957 - รัฐสภาสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Not complete
0859-8185 - ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Phetchabun Rajabhat Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Not complete
0125-4235 2697-4797 ลำปางเวชสาร Lampang Medical Journal โรงพยาบาลลำปาง Not complete
1513-9956 2672-9946 วรรณวิทัศน์ VANNAVIDAS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Not complete
2539-5718 2651-1215 วารสาร มจร การพัฒนาสังคม Journal of MCU Social Development หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2539-5777 2651-0820 วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส Not complete
- 2651-0502 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ Journal of MCU Philosophy Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2586-9817 - วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Humanities Review คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย Not complete
2539-5726 2697-4150 วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ JOURNAL OF MCU UBON REVIEW มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี Not complete
2286-8267 - วารสาร มมร วิชาการล้านนา Academic Journal of MBU; Lanna Campus Not complete
1513-0975 - วารสาร สออ. ประเทศไทย ASAIHL-Thailand Journal สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย Not complete
0857-2321 - วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Not complete
1906-1560 - วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
0125-3093 - วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Law Journal คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1906-2664 - วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
1513-8089 - วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit Law Journal คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Not complete
1513-1777 - วารสารกฎหมายปกครอง Administrative Law Journal สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Not complete
2651-1894 2730-3721 วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete
0857-9776 - วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Law Journal สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
2408-249X 2673-0189 วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข Public Health Policy and Laws Journal ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
0125-1643 - วารสารกรมการแพทย์ Journal of the Department of Medical Services กรมการแพทย์ Not complete
0125-250X - วารสารกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง Not complete
0125-684X 2697-4525 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Bulletin of the Department of Medical Sciences กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Not complete
0125-7242 2673-0316 วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Not complete
1686-2147 - วารสารการงบประมาณ Budget Journal สำนักงบประมาณ Not complete
- 2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WMS Journal of Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Not complete
2697-6226 - วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Journal of Public and Private Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
1906-5485 2465-4434 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental Management คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
2351-065X - วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
jlgisrru วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Local Governance and Innovation Not complete
1906-8255 2697-4541 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of Educational Administration, Silpakorn University ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Not complete
2286-8003 2690-4320 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Not complete
2697-6161 - วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Legal Entity Management and Local Innovation สถาบันนวัตกรรมและการวิจัย Not complete
1906-4950 - วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา Journal of Education Administration and Supervision ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
2630-0354 - วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา Educational Management and Innovation Journal สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2408-1280 - วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) Not complete
0859-3949 2651-1908 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา Nursing Public Health and Education Journal วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Not complete
2697-5912 - วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Sciences คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
2392-5671 2392-568X วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Journal of Professional Routine to Research คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2630-0443 2630-0451 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Journal of Community Development and Life Quality เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) Not complete
1905-3630 - วารสารการพัฒนาท้องถิ่น Local Development Journal โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Not complete
2287-0075 - วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
0125-3778 - วารสารการวัดผลการศึกษา Journal of Education Measurement สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1905-2219 - วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา The Journal of Development Administrator Research มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
1906-456X 1906-456X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร The Journal of Administration Development Research โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี Not complete
1906-3016 2697-5017 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Not complete
1906-9685 - วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์ Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
1905-2693 - วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Journal of Education and Social Development หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2697-5955 2697-5963 วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย CRRU Journal of Communication คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Not complete
- 2465-3756 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า Journal of Communication and Management NIDA คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
0859-5453 - วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Not complete
2586-8985 2730-2997 วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง Vocational Education Central Region Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Not complete
2229-1806 - วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา Journal of Vocational and Technical Education ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
1686-5103 - วารสารการเกษตรราชภัฏ Rajabhat Agriculture Journal คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
1906-506X - วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย Journal of Politics, Administration and Law คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
- 2673-0383 วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
0857-2895 - วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Not complete
0858-6632 2697-4118 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Udonthani Hospital Medical Journal โรงพยาบาลอุดรธานี Not complete
0858-0944 - วารสารกุมารเวชศาสตร์ Thai Journal of Pediatrics ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย Not complete
1513-9980 - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Advanced Science Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
2408-2635 2673-0006 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย Thai Industrial Engineering Network Journal ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร Not complete
2350-9775 - วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Songklanakarin Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete
0858-4338 - วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา The Journal of Faculty of Nursing Burapha University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2351-0943 2586-8969 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Not complete
0859-8835 2651-2017 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Education Studies คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1685-2699 2630-0125 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
2392-5507 2673-0030 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
0125-8095 - วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม Journal of Isan Studies คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
0857-1384 - วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Journal of Home Economics สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Not complete
1686-9443 - วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย Quality of Life and Law Journal ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
0858-0006 2651-1975 วารสารจันทรเกษมสาร Chandrakasem Rajabhat University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Not complete
1905-565X - วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย Not complete
0858-8627 - วารสารจิตวิทยา Journal of Psychology สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย Not complete
2286-6663 - วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Journal of Psychology Kasem Bundit University หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Not complete
0125-1422 - วารสารจิตวิทยาคลินิก Thai Journal of Clinical Psychology สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย Not complete
- 2697-6242 วารสารจิตเวชวิทยาสาร Academic Psychiatry and Psychology Journal โรงพยาบาลสวนปรุง Not complete
1905-9582 - วารสารจีนวิทยา Journal of Sinology ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Not complete
1905-1972 - วารสารจีนศึกษา Chinese Studies Journal สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
1513-5462 - วารสารช่อพะยอม Chophayom Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
0125-6416 - วารสารญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies Journal สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2465-356X - วารสารดนตรีและการแสดง Music and Performing Arts Journal คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2229-1148 2651-1029 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ Ph.D. in Social Sciences Journal สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
2651-1436 2651-1460 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง Journal of Public Administration and Politics วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
0857-880X - วารสารทันตาภิบาล Thai Dental Nurse Journal วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น Not complete
0215-2534 - วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2408-1892 2651-2262 วารสารธรรมธารา Dhammadhara Journal of Buddhist Studies มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก Not complete
2229-1598 2697-4460 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Not complete
- 2730-1672 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Innovation and Research สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.) Not complete
2465-4477 - วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
2350-9767 - วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KKU International Journal of Humanities and Social Sciences ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
- 2773-9074 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Not complete
2539-7222 - วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Not complete
2228-9526 - วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Not complete
2586-8802 2651-2157 วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น Law and Local Society Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Not complete
1906-6996 - วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. Journal of Communication Arts of STOU สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
2392-5566 - วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า Journal of Communication and Innovation NIDA คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
1513-2226 2697-4452 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ Siam Communication Review คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Not complete
1685-2257 - วารสารบริหารการศึกษา มศว SWU Educational Adminitration Journal ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1686-6916 2673-0804 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Educational Administration Khon Kaen University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
1513-007X - วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
1905-6826 - วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า NIDA Business Journal คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
2228-9658 - วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Business Journal โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
0859-9750 2697-4347 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT Journal of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Not complete
2539-6110 2651-2211 วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKBS Journal of Business Administration and Accountancy คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
วบส มร JBAS วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University Not complete
2286-6809 2651-1819 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
2350-9546 2697-4274 วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
1906-9839 - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal Not complete
1905-9949 - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
2651-1800 2672-9822 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
1685-4063 - วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Not complete
2774-0420 2697-3855 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Not complete
GSJ SSRU วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Graduate Studies Journal Not complete
1906-2850 2673-0642 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ Graduate Law Journal Not complete
1905-1603 2697-4215 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Journal of Graduate Studies Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2408-2457 - วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Not complete
2286-9301 2673-0596 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2651-1266 2697-5998 วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา Not complete
1905-6788 - วารสารปณิธาน PA?IDH?NA JOURNAL ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
วารสารประชากรศาสตร์ Journal of Demography Not complete
0125-1902 - วารสารประวัติศาสตร์ Journal of History คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1905-6729 - วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Thai Journal of Neuroscience สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Not complete
2672-9679 - วารสารปัญญาปณิธาน Pa~n~na Panithan Journal มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Not complete
0858-1231 - วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Nursing Science Chulalongkorn University คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2408-0934 - วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Journal of Nursing Science Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน Not complete
1513-5454 - วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Journal of Nursing Siam University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Not complete
0857-5371 - วารสารพยาบาลสาธารณสุข Journal of Public Health Nursing สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ Not complete
1906-7038 - วารสารพฤกษศาสตร์ไทย Thai Journal of Botany สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ Not complete
1513-4695 2697-4509 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Journal of Gerontology and Geriatric Medicine สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย Not complete
1686-1442 - วารสารพฤติกรรมศาสตร์ WARASAN PHUETTIKAMMASAT สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
0125-3689 - วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
2630-0680 - วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2697-6536 - วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Development Economic Review School of Development Economics, National Institute of Development Administration Not complete
0859-2667 - วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
0857-5452 2651-2238 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Journal of Technical Education Development สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
0858-527X - วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Not complete
1686-7467 2651-141X วารสารพิฆเนศวร์สาร Ganesha Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  Not complete
0857-264X - วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย Not complete
- 2730-2644 วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ Journal of Buddhist Philosophy Evolved สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Not complete
1905-534X 2697-3995 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา Journal of Buddhist Studies บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Not complete
0857-1449 0857-1449 วารสารฟิสิกส์ไทย Thai Journal of Physics สมาคมฟิสิกส์ไทย Not complete
2286-9972 - วารสารภาษาปริทัศน์ Pasaa Paritat Journal สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
0857-037X 2773-9872 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย Thai Language and Literature ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2286-7457 - วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
2408-1671 2651-0677 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ NKRAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Not complete
0859-5992 2672-9733 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
2408-2473 - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Not complete
1906-1102 2673-0073 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
2630-0516 2773-8507 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
1906-1048 2672-9237 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Not complete
jhssrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University Not complete
- - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal Humanities and Social Sciences Not complete
0859-869X - วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Journal of Humanities and Social Sciences Review คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Not complete
2586-923X 2630-0362 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช Not complete
0857-4677 2651-1606 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ Payap University Journal มหาวิทยาลัยพายัพ Not complete
2286-6906 2651-2009 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Not complete
1905-4165 2697-3898 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี Not complete
1905-6036 2673-0731 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Journal of Roi Et Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Not complete
2286-8658 2672-9598 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Not complete
2408-235X 2673-0049 วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SAU Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Not complete
0858-7795 2673-0790 วารสารยุโรปศึกษา Journal of European Studies ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
0858-6071 2651-0626 วารสารยูโร Insight Urology สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
- 2651-0553 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Journal of Primary Care and Family Medicine สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย Not complete
- 2465-4264 วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ Journal of Information Systems for Business โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2465-4094 - วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
0859-1814 - วารสารรังสิตสารสนเทศ RSU library journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
0857-0442 - วารสารรัฏฐาภิรักษ์ Ratthaphirak Journal วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Not complete
0859-418X - วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Thai Journal of Public Administration คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
- 2730-3055 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
- 2730-3551 วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี Not complete
2286-7244 - วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Political Science Review Journal ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2465-4728 - วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2465-4965 - วารสารรัตนปัญญา JOURNAL OF RATTANA PA??? Rattana Academy Not complete
0859-9424 - วารสารราชนครินทร์ Journal of Rajanagarindra มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Not complete
2392-5779 2730-2164 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Not complete
1905-9183 - วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย Asian Archives of Pathology ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย Not complete
0125-7552 - วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย The Thai Journal of Orthopaedic Surgry ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย Not complete
2286-8518 2651-1827 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ Ramkhamhaeng Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
2651-1673 2672-9210 วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
0857-6785 - วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Not complete
2586-9647 2630-0133 วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ Ramkhamhaeng Journal of Public Administration คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
0858-2068 - วารสารรูสมิแล RUSAMELAE JOURNAL กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Not complete
2586-8705 2730-3748 วารสารลวะศรี Journal of lawasri สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Not complete
2287-0903 - วารสารวจนะ Vacana: Journal of Language and Linguistics สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
0857-1724 - วารสารวนศาสตร์ไทย Thai Journal of Forestry คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2465-3683 2730-3098 วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ Not complete
2672-9490 2672-9962 วารสารวิจยวิชาการ The Journal of Research and Academics หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
1906-1889 - วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Not complete
2465-4507 2730-3160 วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Not complete
1905-5536 - วารสารวิจัยทางการศึกษา Journal of Educational Research คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2586-9566 - วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย Thai Forest Ecological Research Journal ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย Not complete
1686-3437 - วารสารวิจัยพลังงาน Journal of Energy Research สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2651-1916 2651-1924 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Not complete
2465-3578 - วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Western University Research Journal of Humanities and Social Science มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Not complete
2408-0942 - วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ARU Research Journal Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Not complete
2465-4051 2697-3944 วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม DRURDI Research for Community Service Journals สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Not complete
2286-7171 2672-9024 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
1905-4963 2672-9296 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
1906-1730 - วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
1906-1722 - วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
1906-327X 2697-4371 วารสารวิจัยรำไพพรรณี Rajabhat Rambhai Barni Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Not complete
2586-8691 2730-1877 วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
1906-0793 2730-4094 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Not complete
1906-1137 2651-1770 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Journal for Public Health Research ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2286-7228 - วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี UBRU Journal for Public Health Research คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
2586-9302 - วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา Vocational Education Innovation and Research Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 Not complete
2286-9719 2651-110X วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
1906-1641 2672-9865 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Not complete
2229-2802 2697-634X วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
2351-0366 - วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VRU Research and Development Journal Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
2408-2651 - วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Journal of Research and Development in Special Education ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2408-1531 - วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Not complete
1906-2605 2697-4673 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Research and Development Health System Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ Not complete
2586-9272 2651-0634 วารสารวิชาการ กสทช. NBTC Journal สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) Not complete
2539-5866 2615-2424 วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม Journal of Information Technology Management and Innovation คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
2465-4426 - วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Not complete
1906-2087 - วารสารวิชาการ ป.ป.ช. NACC Journal สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Not complete
1686-7777 - วารสารวิชาการ ปขมท. CUAST Journal ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) Not complete
2651-1150 - วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ Academic MCU Buriram Journal วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
- 2651-1932 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Not complete
- 2651-1940 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Not complete
1905-291X 2672-913X วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ Academic Journal Thailand National Sports University กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Not complete
2286-8860 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Academic Journal of North Bangkok University มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Not complete
2286-7589 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Not complete
1906-7062 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burirum Rajabhat University สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Not complete
2228-8473 2651-236X วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Academic Journal Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
1906-0327 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Not complete
1906-5078 2730-2318 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College Journal ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม Complete
2586-8462 2697-4487 วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค Not complete
2539-5939 - วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ Not complete
0858-9216 - วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย APHEIT JOURNAL (SCIENCE SCIENCE) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Not complete
2286-9514 - วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Not complete
2392-5701 - วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Not complete
- 2351-0579 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Not complete
2286-9018 - วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ International Thai Tourism Journal สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย Not complete
2229-1105 - วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Not complete
2286-6965 - วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet law journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
1905-1212 - วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Not complete
1685-2613 2673-0413 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Not complete
1905-3819 - วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
2286-7856 - วารสารวิชาการคุณธรรมความดี Journal of Moral and Virtue ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) Not complete
1906-6988 2586-9078 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม The Journal of Social Communication Innovation วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1686-0659 - วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit Graduate School Academic Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Not complete
2651-1363 2651-1371 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Not complete
2286-9204 - วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
2350-9317 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Not complete
2392-5698 2673-0022 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal of Humanities and Social Sciences โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Not complete
2673-0618 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly Journal มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น Not complete
วารสารวิชาการมหาวิทย Pathumthani Universi วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University Academic Journal Not complete
- 2651-107X วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น FEU Academic Review มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Not complete
1906-2192 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Journal of Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Not complete
- 2730-1745 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University Academic Journal สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Not complete
2229-0435 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Not complete
2286-6175 2651-1738 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี EAU Heritage Journal Science and Technology มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Not complete
2286-6183 2651-172X วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU Heritage Journal Social Science and Humanity มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Complete
2287-0482 2287-0482 วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ Journal of The Way Human Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Not complete
- 2673-0758 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ School of Administrative Studies Academic Journal วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Not complete
2408-1728 2586-9868 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal วิทยาลัยสันตพล Not complete
1686-5715 - วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Sripatum Chonburi Journal มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Not complete
1513-7996 - วารสารวิชาการศาลปกครอง Administrative Courts Journal สำนักงานศาลปกครอง Not complete
1906-5949 2697-4312 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ The Journal Of Faculty Of Applied Arts คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
2408-0993 - วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Not complete
2774-0188 2774-0196 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Academic Journal of Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2465-5171 2672-944X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 Not complete
2586-8454 2697-620X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Journal of Vocational Institute of Agriculture สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Not complete
0857-2100 2651-1665 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ Academic Journal of Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Not complete
2350-9260 - วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thailand Concrete Association Journal สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Not complete
- 2697-5483 วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น Social Science Journal of Prachachuen Research Network เครือข่ายวิจัยประชาชื่น Not complete
2408-2686 - วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน Academic Journal of Community Public Health สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) Not complete
0859-1083 2673-0669 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา Not complete
JSRC วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ The Jouranal of Sirindhornparidhat Not complete
1906-1919 2697-6412 วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ Journal of Health Sciences Scholarship วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง Not complete
1906-5906 2697-472X วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน Journal of Curriculum and Instruction สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Not complete
2229-1644 - วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา Journal of Ayutthaya Studies Institute สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Not complete
2408-2430 2673-0588 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ Journal of Criminology and Forensic Science คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Not complete
2392-5655 - วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา Chalermkanchana Academic Journal มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Not complete
0857-5975 2730-3365 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 Region 11 Medical Journal โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข Not complete
2351-0455 - วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Not complete
1906-7267 2697-3731 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Not complete
แสงอีสาน JSI วารสารวิชาการแสงอีสาน Saeng Isan Not complete
2350-9600 - วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Not complete
2392-5663 2730-1427 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education โรงเรียนนายเรือ Not complete
2392-5817 - วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Not complete
2228-8031 2697-5300 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Not complete
1513-1149 - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ Journal of Management Science Review คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Not complete
1906-8824 - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Not complete
1906-070X - วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College Journal วิทยาลัยดุสิตธานี Not complete
1906-1056 - วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) วิทยาลัยนครราชสีมา Not complete
1906-3180 - วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA-KKU Journal วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
วารสาร วบอ. CAS Journal วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholar Journal Not complete
2350-9953 2672-9830 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Not complete
2408-2740 2651-1622 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม Not complete
1686-4522 - วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น Koch Cha Sarn Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
- 2586-9531 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. KKU Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
1513-7430 - วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Journal of Sports Science and Health คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
0859-6633 - วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา Journal of Exercise and Sport Science คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
0857-9512 2539-7257 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Journal of Science Ladkrabang คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
0125-0507 - วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
2586-9256 2697-410X วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา Journal of Science and Science Education คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
0858-4435 2651-1231 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai Science and Technology Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
- 2586-9965 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี Journal of Science and Technology Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี  Not complete
1686-9664 2586-9795 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Science and Technology Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
2287-0083 - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Not complete
1685-7941 2697-4142 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
2730-3071 2286-6558 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Journal of Science and Technology Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน Not complete
2651-1134 2651-1002 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ NKRAFA Journal of Science and Technology โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Not complete
2408-0985 - วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ Farm Engineering and Automation Technology Journal กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
1905-4548 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1513-4652 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal of Siam University คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม Not complete
0857-2178 2672-9695 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Engineering Journal Chiang Mai University คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
2465-4248 2697-3839 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Not complete
1686-2961 2673-0359 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Thai Environmental Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) Not complete
1513-038X - วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Journal of Engineering and Technology วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
- 2730-4167 วารสารวิเทศศึกษา Journal of International Studies คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Not complete
2229-0931 2408-1019 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ Valaya Alongkorn Review สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Not complete
2229-2268 - วารสารศรีวนาลัยวิจัย Journal of Srivanalai Vijai สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
1513-1246 - วารสารศาลรัฐธรรมนูญ Constitutional Court Journal สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ Not complete
0125-8192 - วารสารศาสตร์ Journal of Journalism คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
1905-8144 - วารสารศาสนาและวัฒนธรรม Journal of Religion and Culture วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
0859-8800 - วารสารศิลปกรรมบูรพา Burapha Arts Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
0859-9866 - วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2351-0285 - วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ Journal of Fine Arts Research and Applied Arts คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Not complete
1513-4563 - วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Journal of Liberal Arts, Rangsit University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
1686-5596 - วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
2586-9825 2730-1982 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Not complete
2350-9627 2697-3766 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
- 2697-6293 วารสารศิลป์ พีระศรี Journal of Fine Arts คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Not complete
2286-9565 2651-1991 วารสารศิลป์ปริทัศน์ Art Pritas Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
1905-9574 - วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
1513-9514 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Journal of Education Thaksin University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Not complete
1905-9922 2773-9252 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education, Mahasarakham University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
1686-3089 2672-9571 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of Education, Silpakorn University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Not complete
0125-6203 - วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Kasetsart Educational Review คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
0859-1113 - วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Not complete
1906-9928 - วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2228-8376 - วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Not complete
2465-3705 - วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Phimoldhamma Research Institute Journal Not complete
2465-4523 - วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of BSRU-Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
2697-4681 2697-469X วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
- 2465-4949 วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Applied Statistics and Information Technology คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
- 2672-9776 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี Journal of Federationof Accounting Professions สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
- 2697-4126 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Journal of the Psychiatric Association of Thailand สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Not complete
0859-2330 - วารสารสมาคมนักวิจัย Journal of the Association of Researchers สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ Not complete
1905-4084 - วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย Not complete
0859-4880 - วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ Not complete
1685-408X 2651-222X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Complete
1513-4261 - วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Not complete
2229-0737 - วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Journal of Preventive Medicine Association of Thailand สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Not complete
2465-3616 - วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย Journal of the Thai Medical Informatics Association สมาคมเวชสารสนเทศไทย Not complete
1905-9353 - วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย Suan Sunandha Academic and Research Review สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
1685-2494 - วารสารสหวิทยาการ Journal of Integrated Sciences วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
- 2697-6471 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences สมาคมหลวงพ่อใหญ่ Not complete
2630-0478 - วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Not complete
1513-8429 - วารสารสหศาสตร์ Interdisciplinary Studies Journal คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2228-8007 - วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Not complete
2539-6749 - วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
0859-2055 - วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2286-6922 - วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Not complete
2350-983X 2651-2041 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Not complete
2228-8287 - วารสารสังคมศาสตร์วิจัย Journal for Social Sciences Research สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Not complete
2586-9493 - วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
2697-6269 2730-1362 วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม Journal of Social Science and Cultural โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง Not complete
0857-3166 - วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Journal of Social Work คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
0125-5169 2697-4800 วารสารสัตวแพทย์ Journal of Kasetsart Veterinarians คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
0858-396X - วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย Journal of Wildlife in Thailand คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
1905-7164 - วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา The Public Health Journal of Burapha University คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
1686-7076 2672-930X วารสารสาธารณสุขล้านนา LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ Not complete
2672-9148 2651-1711 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Thai Journal of Public Health and Health Sciences วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง Not complete
1513-7015 - วารสารสารสนเทศ Journal of Information สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Not complete
1906-893X - วารสารสาระคาม Sarakham Journal มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
0858-8899 2651-2033 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Not complete
- 2286-7740 วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University Library Journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ Not complete
0859-3868 2586-9248 วารสารสิ่งแวดล้อม Environmental Journal สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1906-8557 1906-8557 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท AEE-T Journal of Environmental Education สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย Not complete
0859-4562 - วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล Journal of Health and Nursing Education วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา Not complete
0125-2674 - วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ Journal of Health, Physical Education and Recreation สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย Not complete
2286-9999 - วารสารหมอยาไทยวิจัย Journal of Traditional Thai Medical Research คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
0125-4820 2586-9736 วารสารอักษรศาสตร์ Journal of Letters คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1905-7520 - วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Not complete
0859-0001 - วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Al-HIKMAH Journal มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Not complete
2465-454X - วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Journal of Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
0859-1180 - วารสารอาหารและยา Thai Food and Drug Journal สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Not complete
2773-9848 2697-3979 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Not complete
2232-0814 - วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล ASEAN Journal of Open and Distance Learning Open University Malaysia Not complete
- 1905-4491 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา An Online Journal of Education Faculty of Education, Chulalongkorn University Not complete
1685-8379 2773-9627 วารสารเกษตรพระวรุณ Prawarun Agricultural Journal คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
2630-0970 2651-155X วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค) Not complete
0859-9432 - วารสารเซนต์จอห์น Saint Johns Journal มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Not complete
1685-8573 - วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
2539-5963 2586-8357 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร Journal of Mass Communication Technology, RMUTP คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Not complete
1686-5375 - วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Education and Communication Technology Journal = ECT Journal สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
0125-426X - วารสารเมืองโบราณ Muang Boran Journal สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) Not complete
0125-0892 - วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Not complete
0859-8479 2651-0979 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Journal of Economics คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
2287-0660 - วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา Burapha Journal of Political Economy คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
1906-8522 2630-0028 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Economics and Public Policy Journal สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1686-378X - วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา Journal of East Asian and ASEAN Studies ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
0125-7323 2697-4819 วารสารแพทย์เขต 4-5 Region 4-5 Medical Journal ชมรมแพทย์เขต 4-5 Not complete
2586-9957 2651-2432 วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Journal of Project in Computer Science and Information Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
2586-8772 2630-0060 วารสารโภชนาการ Journal of Nutrition Association of Thailand สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Not complete
0857-0744 2730-2415 วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย Not complete
Thai J Dermatol วารสารโรคผิวหนัง Thai Journal of Dermatology Not complete
0125-2038 2730-2237 วารสารโรคมะเร็ง Thai Cancer Journal มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ Not complete
0857-8575 2651-0987 วารสารโรคเอดส์ Thai AIDS Journal สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Not complete
1905-825X - วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Not complete
1686-4417 2730-2822 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม Mahasarakham Hospital Journal โรงพยาบาลมหาสารคาม Not complete
0858-6101 - วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Journal of Srithanya Hospital โรงพยาบาลศรีธัญญา Not complete
0859-7251 - วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Journal of Sakon Nakhon Hospital โรงพยาบาลสกลนคร Not complete
2465-5309 - วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
2730-4264 2730-4280 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Journal of the Dental Association of Thailand ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
0125-5614 - วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Mahidol Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2630-0168 2672-9458 วิวิธวรรณสาร Wiwitwannasan เครือข่ายนักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม Not complete
0857-4154 - วิศวกรรมสาร มก. Kasetsart Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2286-668X 2630-0346 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต Kasem Bundit Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Not complete
1686-5189 - ศิลปกรรมสาร The Fine and Applied Arts Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
0125-3654 - ศิลปวัฒนธรรม Art and Culture Magazine บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Not complete
1905-2863 1905-2863 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Liberal Arts Review คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
0125-0531 - ศิลปากร Silpakorn Journal กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร Not complete
2408-199X - ศึกษาศาสตร์ มมร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Not complete
2586-9043 2586-825X ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Journal of Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
1513-1076 - สยามวิชาการ Siam Academic Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม Not complete
2408-0837 2651-1576 สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี The Golden Teak : Science and Technology Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Not complete
0857-1538 - สารคดี Sarakadee Magazine บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด Not complete
- 2630-0141 สาระศาสตร์ Sarasatr คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2465-4183 2697-3804 สิทธิและสันติศึกษา Journal of Human Rights and Peace Studies สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
หน้าจั่ว NAJUA หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม NAJUA: Architecture, Design and Built Environment Not complete
2465-4809 2465-4809 หัวหินเวชสาร Hua Hin Medical Journal โรงพยาบาลหัวหิน Not complete
1906-649X 2697-3952 เชียงรายเวชสาร Chiangrai Medical Journal โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Not complete
1906-1552 2697-4436 เวชบันทึกศิริราช Siriraj Medical Bulletin คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
1686-5731 - เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Business Administration and Economics Review คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
0125-3638 2673-0650 เอเชียปริทัศน์ ASIA PARIDARSANA สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Not complete
2351-0641 - เอเชียพิจาร Asia Critique คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
0125-0455 - แพทยสารทหารอากาศ Royal Thai Air Force Medical Gazette กรมแพทย์ทหารอากาศ Not complete