รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบปี 2564

โปรดคลิกที่ชื่อวารสารของท่านในตารางด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสาร

*หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะการกรอกข้อมูลยังขึ้น "Not complete"
ให้ท่านลอง Reload หน้าเว็บไซต์ (กดปุ่ม F5) หากสถานะยังขึ้นสถานะ "Not complete"
โปรดติดต่อคุณสันติที่อีเมล : santi.itt@kmutt.ac.th

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
APHEIT INTER APHEIT International Journal Not complete
- 2586-9019 Asia Pacific Journal of Religions and Cultures วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
1686-0039 - AU Journal of Management Assumption University Not complete
1513-0886 - AU Journal of Technology Assumption University Not complete
Chulalongkorn Educational Review Not complete
2651-2343 2651-0812 Chulalongkorn Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
- 2672-9245 CMU Journal of Law and Social Sciences คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
Educational Journal of Thailand Not complete
2286-8615 2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
2465-5198 - Genomics and Genetics สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย Not complete
IRR Interdisciplinary Research Review Not complete
International Journal of Agricultural Travel and Tourism Not complete
International Journal of Asian Tourism Management Not complete
2228-9135 2228-9194 International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2286-7481 2586-887X International Journal of Child Development and Mental Health สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Not complete
0857-6033 - International Journal of East Asian Studies สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
- 2586-8527 International Scientific Journal of Engineering and Technology สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Not complete
1689-7165 - Journal of Global Business Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2673-057X - Journal of HRintelligence : HRi สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2697-6587 2730-2202 Journal of Information and Learning สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Not complete
JMSS Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Not complete
Journal of People and Society in Local Culture Not complete
2586-8764 - Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology School of Renewable Energy Technology, (SERT) Not complete
2229-2152 2697-424X Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) Not complete
Journal of Science, Technology, and Humanities Not complete
1906-4918 - Journal of Sustainable Energy and Environment The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi Not complete
1686-9184 - Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University Not complete
2586-8926 - Journal of Tropical Forest Research คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2286-6477 2465-4213 - MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Not complete
0147-5207 - Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2697-5599 - NU. International Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
2465-5112 - PSRU Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Not complete
1905-3193 2651-1789 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Not complete
2286-976X 2539-5513 RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES มหาวิทยาลัยรังสิต Not complete
1513-5934 2651-1479 rEFLections คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Not complete
1905-8446 - RMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Not complete
0859-2659 - Sasin Journal of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University Not complete
2229-2608 - Social Science Asia สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Not complete
0049-3589 - Thai Journal of Agricultural Science The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King Not complete
2228-9674 2287-0237 The Bangkok Medical Journal Bangkok Dusit Medical Service, Plc Not complete
1686-7831 - The Journal : Journal of the Faculty of Arts Faculty of Arts, Mahidol University Not complete
0080-9472 - The Natural History Bulletin of the Siam Society The Siam Society Not complete
1905-7725 - The New English Teacher Assumption University, Institute for English Language Education (IELE) Not complete
0125-1562 - The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network) Not complete
1686-770X - The Thailand Natural History Museum Journal พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Not complete
1513-1025 2586-906X Thoughts Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University Not complete
1513-4458 - กระแสวัฒนธรรม Cultural Approach คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Not complete
1905-954X - จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย Stance : The Thai Feminist Review ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
1686-3720 - จุลนิติ กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Not complete
1906-1692 - จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Thammasat University Archives Bulletin หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
1686-4395 - ดำรงวิชาการ Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร Not complete
0125-0558 - ดุลพาห สำนักงานศาลยุติธรรม Not complete
1513-7376 - ทีทัศน์วัฒนธรรม Journal of Thithat Watthanatham สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
ธวส TMJ ธรรมศาสตร์เวชสาร Thammasat Medical Journal Not complete
0125-5118 - พยาบาลสาร Nursing Journal คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
0125-5061 2697-5688 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Not complete
0859-2616 2673-0154 มะเร็งวิวัฒน์ Journal of Thai Association of Radiation Oncology สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย Not complete
0125-0957 - รัฐสภาสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Not complete
0859-8185 - ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Phetchabun Rajabhat Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Not complete
1906-6813 - ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Not complete
0125-3611 2651-0561 รามาธิบดีเวชสาร Ramathibodi Medical Journal คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
0125-4235 - ลำปางเวชสาร Lampang Medical Journal โรงพยาบาลลำปาง Not complete
1513-2498 2651-0871 วชิรสารการพยาบาล Vajira Nursing Journal ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Complete
0125-1252 - วชิรเวชสาร Vajira Medical Journal คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Complete
1513-9956 2672-9946 วรรณวิทัศน์ VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Not complete
2465-5503 2630-0524 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhapanya Review วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2287-0121 2673-0782 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Not complete
0859-9343 2651-1398 วารสาร มฉก.วิชาการ HCU Journal มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
2408-1221 2672-9342 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ RMUTI Journal Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Not complete
2672-9334 2672-9369 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUTI Journal Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Not complete
1513-0975 - วารสาร สออ. ประเทศไทย ASAIHL-Thailand Journal สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย Not complete
0125-3093 - วารสารกฎหมาย Chulalongkorn Law Journal คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1906-1560 - วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
1906-2664 - วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Journal of Transport and Maritime Law โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit Law Journal Not complete
1513-1777 - วารสารกฎหมายปกครอง Administrative Law Journal สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Not complete
0125-250X - วารสารกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง Not complete
0125-684X - วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Bulletin of the Department of Medical Sciences กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Not complete
1906-3253 - วารสารกระบวนการยุติธรรม Journal of Thai Justice System กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม Not complete
วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing D วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division Not complete
1686-2147 - วารสารการงบประมาณ Budget Journal สำนักงบประมาณ Not complete
2286-718X - วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WMS Journal of Management APHEIT INTER Not complete
2286-8399 - วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha Journal of Business Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
1686-7319 2630-0664 วารสารการจัดการสมัยใหม่ Modern Management Journal สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
2351-065X - วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
1905-6303 - วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Journal of Thai Hospitality and Tourism สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) Not complete
1906-103X 2730-1834 วารสารการบริหารท้องถิ่น Local Administration Journal วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2697-4029 - วารสารการบริหารปกครอง Governance Journal สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Not complete
1906-7933 - วารสารการบัญชีและการจัดการ Journal of Accountancy and Management คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
2351-0358 - วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ Journal of Nursing and Health Care สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Not complete
1906-1773 - วารสารการพยาบาลและการศึกษา Journal of Nursing and Education กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Not complete
1906-0025 - วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Sciences คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
2392-5671 2392-568X วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Journal of Professional Routine to Research คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
2630-0443 2630-0451 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Journal of Community Development and Life Quality เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) Complete
1905-3630 - วารสารการพัฒนาท้องถิ่น Local Development Journal โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Not complete
กาสะลองคำ KSK วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University Not complete
1906-9685 - วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์ Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
JMC วารสารการสื่อสารมวลชน Journal of Mass Communication Not complete
1685-991X - วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Not complete
1513-9980 - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Advanced Science Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
1513-3613 - วารสารคณะพลศึกษา Journal of Faculty of Physical Education คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
0858-4788 - วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Math Journal by the Mathematical Association of Thailand สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
0859-8835 2651-2017 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Education Studies คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1685-3954 2651-0596 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Journal of Industrial Education คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
0125-8095 - วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม Journal of Isan Studies คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
0857-1384 - วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Journal of Home Economics สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Not complete
0858-0006 2651-1975 วารสารจันทรเกษมสาร Journal of Chandrakasemsarn APHEIT INTER Not complete
1905-565X - วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย Not complete
0858-8627 - วารสารจิตวิทยา Journal of Psychology สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย Not complete
- 2697-6242 วารสารจิตเวชวิทยาสาร Academic Psychiatry and Psychology Journal โรงพยาบาลสวนปรุง Complete
RMJ วารสารดนตรีรังสิต Rangsit Music Journal Not complete
2229-1148 2651-1029 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ Ph.D. in Social Sciences Journal สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
2651-1436 2651-1460 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง Journal of Public Administration and Politics วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
0857-880X - วารสารทันตาภิบาล Thai Dental Nurse Journal วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น Not complete
0125-3670 2561-0928 วารสารธรรมศาสตร์ Thammasat University Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2408-2481 - วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Journal of Learning Innovations Walailak University APHEIT INTER Not complete
1906-8735 2651-1223 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Not complete
1513-4164 2651-1983 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร NIDA Journal of Language and Communication School of Language and Communication at NIDA Not complete
1906-6996 - วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. Journal of Communication Arts of STOU สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
1685-5477 - วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit Communication Arts Journal คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Not complete
0125-2836 2651-0707 วารสารบรรณศาสตร์ มศว Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1686-6916 - วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Educational Administration Khon Kaen University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2228-9658 - วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Business Journal โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
0859-9750 - วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT Journal of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Not complete
2539-6110 2651-2211 วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKBS Journal of Business Administration and Accountancy คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
2672-9350 2672-9261 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Not complete
2350-9546 2697-4274 วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
2229-2756 2651-1401 วารสารบัณฑิตวิจัย Journal of Graduate Research บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  Not complete
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University Not complete
1686-0632 2697-3885 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Graduate Studies Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Not complete
1905-7679 - วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Not complete
1905-1603 - วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Journal of Graduate Studies Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2539-6757 - วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Not complete
2408-0829 2672-9903 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Thammasat Journal of History ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
1685-3865 2651-2394 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน Journal of Thai Ombudsman สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน Not complete
0125-0078 - วารสารพยาบาล Thai Journal of Nursing สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Not complete
0858-1231 - วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Nursing Science Chulalongkorn University คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
0125-7021 - วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Journal of Nursing Science and Health คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
Songklanagarind J Nu วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing Not complete
0857-5371 - วารสารพยาบาลสาธารณสุข Journal of Public Health Nursing สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ Not complete
1906-7038 - วารสารพฤกษศาสตร์ไทย Thai Journal of Botany สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ Not complete
0859-2667 - วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
1686-7467 2651-141X วารสารพิฆเนศวร์สาร Phikanate Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  Not complete
2351-0846 - วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ Songklanakarin Journal of Plant Science ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete
2408-1639 - วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล Mekong Chi Mun Art and Culture Journal ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Not complete
1905-534X - วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา Journal of Buddhist Studies บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Not complete
J Bud Stud Chula วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University Not complete
2697-5130 2697-5254 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Journal of Buddhistic Sociology มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช Not complete
2586-808X 2697-5637 วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม Journal of Language, Religion and Culture คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Not complete
มน-มพ SH-UP วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Not complete
1906-1102 2673-0073 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
2286-7139 - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Not complete
JHUSO UBRU วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University Not complete
2228-8244 2697-391X วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
ว.นาครทรรศน์ JMND วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat Not complete
2408-1078 2651-2440 วารสารมหาจุฬาวิชาการ Mahachula Academic Journal กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
2350-9902 - วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Not complete
0857-4677 2651-1606 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ Payap University Journal มหาวิทยาลัยพายัพ Not complete
1906-0181 2673-026X วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
1905-6036 2673-0731 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Journal of Roi Et Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Not complete
- 2586-8489 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
0857-1422 - วารสารรังสีเทคนิค The Thai Journal of Radiological Technology สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย Not complete
1905-2243 - วารสารรัชต์ภาคย์ Rajapark Journal สถาบันรัชต์ภาคย์ Complete
2286-7244 - วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Political Science Review Journal ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2630-0435 2630-0699 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Political Science and Public Administration Journal คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
0125-2968 - วารสารราชบัณฑิตยสภา The Journal of The Royal Society of Thailand ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย Not complete
1905-1344 2651-1835 วารสารราชพฤกษ์ Ratchaphruek Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Not complete
1905-9183 - วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย Asian Archives of Pathology ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย Not complete
0125-7552 - วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย The Thai Journal of Orthopaedic Surgry ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย Not complete
2286-8518 2651-1827 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ Ramkhamhaeng Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
0125-7609 - วารสารร่มพฤกษ์ Romphruek Journal ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก Complete
0857-1724 - วารสารวนศาสตร์ Thai Journal of Forestry คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
- 2672-9636 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
- 2672-9644 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
1906-0874 2651-2130 วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ UTK RESEARCH JOURNAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Not complete
1686-3437 - วารสารวิจัยพลังงาน Journal of Energy Research สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2651-1916 2651-1924 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Not complete
2465-4051 - วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม DRURDI Research for Community Service Journals สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Not complete
2286-7171 2672-9024 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
1905-4963 2672-9296 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
0857-9180 - วารสารวิจัยสังคม Journal of Social Research สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
1905-7393 - วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Not complete
LRUJ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Research and Development Journal Loei Rajabhat University Not complete
0125-2380 2672-958X วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Not complete
2392-5477 2351-0935 วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
2392-5957 2672-9180 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
2586-890X - วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต PKRU SciTech Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Not complete
2465-5082 2651-1940 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Not complete
2286-6590 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Not complete
2228-8473 2651-236X วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Academic Journal Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
ว.มรอ. AJURU วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University Not complete
2228-8120 2697-6560 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal Naresuan University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
2286-9514 - วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Not complete
0125-5134 2673-0456 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
1906-5337 2672-9539 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Industry Technology Lampang Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Not complete
2286-7856 - วารสารวิชาการคุณธรรมความดี Journal of Moral and Virtue ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) Not complete
1513-5845 - วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ Dhammathas Academic Journal APHEIT INTER Not complete
0858-4540 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2630-0834 2672-9059 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Not complete
2350-9317 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Not complete
วารสาร มฟอ. FEU AR วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น FEU academic review Not complete
2408-1728 2586-9868 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal วิทยาลัยสันตพล Not complete
2408-252X - วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Not complete
1513-7996 - วารสารวิชาการศาลปกครอง Administrative Courts Journal สำนักงานศาลปกครอง Not complete
2350-9260 - วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thailand Concrete Association Journal สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Not complete
0858-9216 - วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย APHEIT Journal สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Not complete
0858-4923 - วารสารวิชาการสาธารณสุข Journal of Health Science สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Not complete
2408-2430 2673-0588 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ Journal of Criminology and Forensic Science คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Not complete
1905-9450 - วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Journal of Industrial Education ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0125-8389 - วารสารวิชาการเกษตร Thai Agricultural Research Journal กรมวิชาการเกษตร Not complete
2392-5655 - วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา Chalermkanchana Academic Journal มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Not complete
2408-2279 - วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Southeast Bangkok Journal วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Not complete
1686-9869 - วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม The Journal of Industrial Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
2351-0811 - วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
2286-9832 2408-1647 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ Social Sciences Research And Academic Journal สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Not complete
2392-5817 - วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Not complete
2351-0390 - วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Journal of Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
2392-5523 2730-1923 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Not complete
2228-8031 2697-5300 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Not complete
2408-2619 - วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ Journal of Modern Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Not complete
1906-9553 2651-1053 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Information Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Not complete
JPCN วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province Not complete
1685-2354 - วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
- 2586-9531 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. KKU Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา Journal of Exercise and Sport Science Not complete
2673-0723 - วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ Not complete
0125-0507 - วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
0858-4435 2651-1231 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai Science and Technology Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
2408-266X 2651-2483 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
1513-7201 2672-927X วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Journal of Sports Science and Technology สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย Complete
2408-0985 - วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ Farm Engineering and Automation Technology Journal กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
JERMUTT วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Journal of Engineering, RMUTT Not complete
2229-0931 - วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ Valaya Alongkorn Review สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Not complete
0857-4405 - วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
1905-8144 - วารสารศาสนาและวัฒนธรรม Journal of Religion and Culture วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
1906-6023 - วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
- 2630-0427 วารสารศิลปการจัดการ Journal of Arts Management มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ Complete
1906-7208 2651-1126 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete
1906-8352 2672-9199 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย Silpakorn Educational Research Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Complete
1905-4653 2697-6234 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. STOU Education journal สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
EDKKUJ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Education Khon Kaen University Not complete
2673-088X 2697-3871 วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 Regional Health Promotion Center 9 Journal ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา Complete
1906-9928 - วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
1905-8586 - วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Not complete
KPI Journal วารสารสถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok's Institute Journal Not complete
1906-2044 - วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ Institute of Culture and Arts Journal สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
1906-7836 2651-1525 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ National Defence Studies Institute Journal สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Not complete
- 2672-9997 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา TNI Journal of Business Administration and Languages สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Not complete
- 2672-9989 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TNI Journal of Engineering and Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Not complete
1685-408X 2651-222X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Complete
2229-0737 - วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Journal of Preventive Medicine Association of Thailand สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Not complete
2697-4266 2673-0227 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย Journal of Thai Stroke Society สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย Not complete
1906-8980 - วารสารสังคมภิวัฒน์ Journal of Social Synergy คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
0125-4138 2672-9563 วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
1686-9192 2697-4657 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Social Sciences Naresuan University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
- 2697-6390 Walailak Journal of Social Science บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Complete
0859-2055 - วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2228-8287 - วารสารสังคมศาสตร์วิจัย Journal for Social Sciences Research สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Not complete
1906-2508 2697-5831 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Journal of Social Academic สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Not complete
0125-2860 - วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Journal of Social Sciences and Humanities คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
0858-2297 2672-9466 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. KKU. Veterinary Journal คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
0858-396X - วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย Journal of Wildlife in Thailand คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
1905-7164 - วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา The Public Health Journal of Burapha University คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2228-8457 - วารสารสารสนเทศศาสตร์ Journal of Information Science สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
0858-8899 2561-2033 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Not complete
0859-3868 2586-9248 วารสารสิ่งแวดล้อม Environmental Journal สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2651-1177 2651-1185 วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย Built Environment Inquiry คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
0125-0744 - วารสารสุขศึกษา Journal of Health Education คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Not complete
0857-2690 2730-2717 วารสารสุทธิปริทัศน์ Suthiparithat Journal มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Complete
0857-6955 - วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University Journal มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Not complete
0857-0086 - วารสารห้องสมุด T.L.A. Bulletin สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ Not complete
1906-7682 2651-2114 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน Mekong-Salween Civilization Studies Journal สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร Not complete
0857-0841 - วารสารเกษตร Journal of Agriculture คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า King Mongkut’s Agricultural Journal Not complete
1906-0254 2539-6250 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Kasetsart Applied Business Journal คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
1513-5667 2672-9954 วารสารเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT JOURNAL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Not complete
0858-3080 - วารสารเกื้อการุณย์ Kuakarun Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Not complete
2229-1997 2586-937X วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา JSN Journal สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย Not complete
1906-0807 2539-7281 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Journal of Southern Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Not complete
1685-8573 - วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Not complete
2651-1282 2651-1290 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
2630-0052 2630-0109 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Not complete
- 1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย Thai Journal of Pharmacy Practice คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
1905-0852 - วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
0125-426X - วารสารเมืองโบราณ Muang Boran Journal สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) Not complete
0125-0892 - วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Not complete
0859-8479 2651-0979 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Economics Chiang Mai University คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
2586-9124 2586-9132 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
1905-2421 2651-1592 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ Economics and Business Administration Journal Thaksin University คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ Not complete
0858-6101 - วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Journal of Srithanya Hospital โรงพยาบาลศรีธัญญา Not complete
JCP วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital Not complete
2465-4965 - วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Not complete
2287-0210 - วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Thai Journal of Operations Research คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Not complete
2465-5309 - วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
1686-7459 - วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
0858-6527 2673-0065 วิทยาสารทันตสาธารณสุข Thai Journal of Dental Public Health สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย Not complete
1905-0488 - วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Not complete
2630-0168 2672-9458 วิวิธวรรณสาร Wiwitwannasan เครือข่ายนักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม Not complete
0857-7951 - วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Not complete
0125-1724 2730-3888 วิศวสารลาดกระบัง Ladkrabang Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Not complete
0857-1287 2697-5696 วิสัญญีสาร The Thai Journal of Anesthesiology ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย Complete
0857-3123 - ศรีนครินทร์เวชสาร Srinagarind Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Not complete
1686-5189 - ศิลปกรรมสาร The Fine and Applied Arts Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Not complete
0125-3654 - ศิลปวัฒนธรรม Art and Culture Magazine บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Not complete
1905-2863 - ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Liberal Arts Review คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
0125-0531 - ศิลปากร Silpakorn Journal กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร Not complete
1513-1076 - สยามวิชาการ Siam Academic Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม Not complete
2408-0845 2651-1487 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Not complete
0857-1538 - สารคดี Sarakadee Magazine บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด Not complete
2228-804X - สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Walailak Abedo of Culture Journal อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Not complete
2408-1361 2651-1045 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ SIKKHA Journal of Education มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย นายมานะ สินธุวงษานนท์ Complete
1905-3959 2672-9660 อินทนิลทักษิณสาร Inthaninthaksin Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Not complete
0857-6920 2697-4576 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Chiang Mai Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Not complete
1905-6648 2673-0561 เทพสตรี I-TECH Journal of Industrial Technology คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Not complete
0125-3638 - เอเชียปริทัศน์ Journal of Asian Review สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Not complete
- 2586-8535 社会科学与管理 Chinese Journal of Social Science and Management สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Not complete