สำหรับวารสารที่ต้องการเผยแพร่ตัวเล่มของท่าน กรุณานำวารสารมาแสดง
ภายในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาไทย ครั้งที่ 8
ฉบับล่าสุด วารสารละไม่เกิน 5 เล่ม


วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ราชปรารภ, กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 New local journals for publishing research with social and industrial impacts

 Alternative Journal Metrics and Internationalisation

 Announcement of the 2nd TCI- SCOPUS-TRF (TST) Journal Awards

 How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?

 Update on TCI Activities
 
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556
2.  เพื่อหาแนวทางการจัดทำวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เน้นพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม
3.  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4.  ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
       เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้ากองรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จำนวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (1,500 บาท/คน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์ Elsevier
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณชาตรี วงษ์แก้ว ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Mr. Inn Beng Lee Elsevier (Singapore)
Mr. Cameron Product Development Manager, Elsevier (Netherland)
Mr. Derrick Duncombe Customer Outreach Manager, Elsevier (Singapore)
Ms. Kylie Chew Elsevier (Singapore)

วันที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

สถานที่
ห้อง Grandballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ราชปรารภ, กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 350 คน แบ่งเป็น
1. หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จำนวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2. ผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร จำนวน 80 คน (ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน)
3. วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จำนวน 20 คน

ค่าลงทะเบียน
- สำหรับบรรณาธิการวารสารไม่เก็บค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสาร จะเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค
โทรศัพท์ : 02-246 7800, 02-64 0630
โทรสาร : 02-246 7197, 02-246 4583
Email : info@centuryparkhotel.com