กำหนดการประชุม วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
09.00 - 09.15 น.
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI)
09.15 - 09.30 น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
09.30 - 10.15 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "Socially-engaged Research and the Need for a New Type of Journal"
โดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
10.15 - 11.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "Research publishing landscape of ASEAN"
โดย Mr. Inn Beng Lee, Elsevier
บรรยายสรุปประเด็นเป็นภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
11.00 - 12.00 น.
ASEAN Citation Index (ACI): Current development and future action
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
12.00 - 12.30 น.
รางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
โดย ผศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)
12.30 - 13.30 น.
----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----
13.30 - 14.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "Thai journals publishing in cooperation with Elsevier"
โดย Ms. Wendy Xie, Elsevier
บรรยายสรุปประเด็นเป็นภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
14.30 - 15.30 น.
การระดมสมองในการให้บริการวารสารไทยในระบบ ThaiJO (การให้บริการแบบทางเลือก)
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคุณชาตรี วงษ์แก้ว (TCI)
15.30 - 15.45 น.
----- รับประทานอาหารว่าง -----
15.45 - 16.30 น.
การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : หลักการ เกณฑ์การประเมิน บทเรียน ผลกระทบ และการประเมินรอบที่ 2
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)