วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 ASEAN Citation Index (ACI): Current development and future action
 Research publishing landscape of ASEAN
 Socially-engaged Research and the Need for a New Type of Journal
 รางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
 Thai journals publishing in cooperation with Elsevier
 การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : หลักการ เกณฑ์การประเมิน บทเรียน ผลกระทบ และการประเมินรอบที่ 2
 
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
2.  เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS)
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
       เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ บรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (รับได้จำนวน 200 คน) และสามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสารได้วารสารละ 1 ท่าน (รับได้ไม่เกิน 50 คน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์ Elsevier
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณชาตรี วงษ์แก้ว ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Mr. Inn Beng Lee Elsevier (Singapore)
Ms. Wendy Xie Publishing Solutions Manager, Elsevier (China)

วันที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

สถานที่
ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
250 คน แบ่งเป็น
1. บรรณาธิการวารสาร จำนวน 200 คน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2. ผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสาร จำนวน 50 คน (เสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน)

ค่าลงทะเบียน
- สำหรับบรรณาธิการวารสารไม่เก็บค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสาร จะเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-262 1234
โทรสาร : 02-262 1212
Email : enquiry@windsorsuiteshotel.com