1. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวทางในการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS)

3. ผู้เข้าร่วมประชุม มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดทำวารสารและนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย

4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน