หมดเขตรับสมัครแล้วครับ รอประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้เข้าประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 นะครับ

 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขมุวิท 20 กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 การประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards
 การบรรยายพิเศษ จาก Chief Executive Officer, Elsevier
 บทเรียนและประสบการณ์ในการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
 เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
 บรรรยายเชิงปฏิบัติการและสาธิตกระบวนการ peer review บนระบบ OJS
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย (Expert - CSAC of Thailand)
2. เพื่อประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ให้แก่วารสารวิชาการไทยที่มีคุณภาพ และประกาศเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ OJS
4. เพื่อรายงานสถานภาพของวารสารไทยในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
       เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย เพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสาร และยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานจึงขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุมคือ บรรณาธิการ หรือกองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์ Elsevier
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Mr. Youngsuk Chi Chief Executive Officer, Elsevier (Singapore)
Mr.Derrick Duncombe Partner Relations Manager, Elsevier (Singapore)

วันที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

สถานที่
ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขมุวิท 20 กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
250 คน (จำกัดจำนวนวารสารละ 1 ท่านเท่านั้น)

ค่าลงทะเบียน
       ไม่เก็บค่าลงทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขมุวิท 20 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-262 1234
โทรสาร : 02-262 1212
Email : enquiry@windsorsuiteshotel.com
(อัตราค่าโรงแรม ห้องเดี่ยว 1,200 บาท/ห้อง/วัน ห้องคู่ 1,400 บาท /ห้อง/วัน รวมอาหารเช้า)