วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 เกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาวารสารเข้าฐานข้อมูล SCOPUS
 ความหมาย ความจำเป็น และประโยชน์ของการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
 การฝึกปฏิบัติการจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 ฝึกปฏิบัติการนำวารสารไทยเข้าไปสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
 สถานภาพปัจจุบันของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Journal Integration Platform) ของวารสารไทยร่วมกัน
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้บรรณาธิการวารสารไทยได้ฝึกปฏิบัติการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และขั้นตอนความก้าวหน้าของ Expert-CSAC of Thailand ต่อวารสารไทย
4. เพื่อรายงานสถานภาพของวารสารไทยในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
       เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย เพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสาร และยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานจึงขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุมคือ บรรณาธิการ หรือกองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์ Elsevier
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย"
คุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ ผู้ร่วมโครงการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Mr.Inn Beng Lee Head, Customer Marketing, Elsevier (Singapore)
Mr.Derrick Duncombe Partner Relations Manager, Elsevier (Singapore)

วันที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553

สถานที่
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
250 คน (จำกัดจำนวนวารสารละ 1 ท่านเท่านั้น)

ค่าลงทะเบียน
       ไม่เก็บค่าลงทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค
โทรศัพท์ : 02-246 7800, 02-64 0630
โทรสาร : 02-246 7197, 02-246 4583
Email : info@centuryparkhotel.com
(อัตราค่าโรงแรม ห้องเดี่ยว 1,400 บาท/ห้อง/วัน ห้องคู่ 1,600 บาท /ห้อง/วัน รวมอาหารเช้า)