การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สมัครภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 นี้

เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ศูนย์ TCI สามารถเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมได้เพียงหน่วยงานละ 1 ท่าน หากท่านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาเกิน 1 ท่าน ทางศูนย์ TCI จะขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ท่านส่งมาเพียง 1 ท่านเท่านั้น เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ และต้องนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของวารสาร ทางศูนย์ TCI จะพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโดยให้ความสำคัญกับบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวารสาร เป็นลำดับแรก

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 4

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ


พบและสัมผัสกับ
  เกณฑ์ในการพิจารณาวารสารเข้าฐานข้อมูลสากล
  คุณค่าและแนวทางการบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  ความหมาย ความจำเป็น และประโยชน์ของการใช้ Integration Platform (IP)
  วารสารไทยจะเข้าไปสู่ฐานข้อมูลสากลได้อย่างไร ?
  สถานภาพปัจจุบันของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
  แนวคิดและมุมมองของนักวิจัยไทยกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
  ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำวารสารไ่ทยและการพัฒนาวารสารไทยสู่เวทีนานาชาติ
รายละเอียด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อการบรรจุไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการวารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
3. เพื่อรายงานสถานภาพของวารสารไทยในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
4. เพื่อระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ประเด็นท้าทายต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เป็นลำดับดังนี้
1) บรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน
2) ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวารสารหรือประกันคุณภาพ หน่วยงานละ 1 ท่าน
3) อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักพิมพ์ Elsevier
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากร
Ove Kahler                                        SCOPUS
Kylie Chiew                                       SCOPUS
ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ                หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์                        บรรณาธิการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์                    บรรณาธิการวารสาร MANUSYA
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร                          บรรณาธิการวารสาร ENGINEERING TRANSACTIONS
ผศ.ดร.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม                       คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร                    ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ                          ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธีระศักดิ์ หมากผิน                           หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย”

วันที่จัดการอบรม
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552

สถานที่
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม        200 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักพิมพ์ Elsevier

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่ : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
โทรศัพท์ : 02-246 7800, 02-640 0630
โทรสาร : 02-243 6899, 02-246 4583
Email : info@centuryparkhotel.com
(อัตราค่าโรงแรม : ห้องเดี่ยว 1,400 บาท/วัน/ห้อง ห้องคู่ 1,600 บาท/วัน/ห้อง) รวมอาหารเช้า