การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สมัครภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 นี้
Download เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 4

  "Internationalizing Research: strategy and process" โดย Mr. Inn Beng Lee วิทยากรจาก Elsevier
  "Content Selection and Advisory Board - CSAB" โดย Mr. Derrick Duncombe  วิทยากรจาก Elsevier
  "Scopus Content" โดย Mr. Ove Kahler วิทยากรจาก Elsevier
  "SCOPUS : The research tool for editor, reviewer ,and  authors" โดย Ms. Kylie Chiew วิทยากรจาก Elsevier
  "Selection criteria & collaboration with TCI" โดย Mr. Ove Kahler วิทยากรจาก Elsevier
  "รายงานสถานภาพวารสารไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน วิทยากรจาก TCI
  "รายงานสถานภาพวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ วิทยากรจาก TCI
  "ประสบการณ์การจัดทำวารสาร และแนวทางในการพัฒนาสู่เวทีนานาชาติ" โดย ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ บรรณาธิการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
  "ประสบการณ์และบทเรียนจากการจัดทำวารสารวิชาการ" โดย ศ.ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ บรรณาธิการวารสาร MANUSYA
  "Experience from JARS" โดย ผศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ วิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  "แนวคิดและมุมมองของนักวิจัยไทยกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย" โดย ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม วิทยากรจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี