วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 การมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561

 การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”

 การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล

 การระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563”

 การบรรยายพิเศษจาก SCOPUS
 
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
2.  เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s certificates)
3.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”
4.  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล
5.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563”
6.  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จำนวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (1,500 บาท/คน จำกัดจำนวนไม่เกิน 350 คน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง อดีตผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณศวิต กาสุริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
วิทยากรจาก SCOPUS  
วิทยากรรับเชิญ  


วันที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

สถานที่
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 620 คน แบ่งเป็น
1. หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จำนวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2. หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการจำนวน 350 คน (ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน)
3. วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จำนวน 20 คน

ค่าลงทะเบียน
- สำหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารไม่เก็บค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สำหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการ จะเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
Ambassador Hotel Bangkok 171 Sukhumvit Soi 11, Bangkok 10110,Thailand
โทรศัพท์ : 66(0)2 254-0444
โทรสาร : 66(0)2 253-4123

แบบสำรองห้องพัก Download

Email : info@amtel.co.th

Website : http://www.amtel.co.th/