วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมแมนดาริน, ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 การบรรยายในหัวข้อ "Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals" โดย Prof. Jeffrey Beall

 การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3

 ผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI

 ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)

 การบรรยายพิเศษจาก SCOPUS
 
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อนำเสนอผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
2.  เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
3.  เพื่อประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
4.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
       เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จำนวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (1,500 บาท/คน จำกัดจำนวนไม่เกิน 350 คน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Prof. Jeffrey Beall University of Colorado Denver, Colorado, USA
คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย


วันที่จัดประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สถานที่
ณ โรงแรมแมนดาริน, ถ. พระราม 4, กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 620 คน แบ่งเป็น
1. หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จำนวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2. หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการจำนวน 350 คน (ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน)
3. วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จำนวน 20 คน

ค่าลงทะเบียน
- สำหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารไม่เก็บค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สำหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการ จะเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
Mandarin Hotel Bangkok 662 Rama IV Road, Bang Rak, Bangkok, 10500 Thailand.
โทรศัพท์ : (662) 238-0230
โทรสาร : (662) 237-1620

แบบสำรองห้องพัก Download

Email : mandarin@mandarin-bkk.com

Website : http://www.mandarin-bkk.com/