วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ

พบและสัมผัสกับ

 การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

 ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)

 การประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3

 Update on TCI Activities
 
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2558
2.  เพื่อนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
3.  เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4.  เพื่อประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
5.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม
       เนื่องจากคณะทำงานคาดหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติในการบริหารวารสารและยกระดับวารสารขึ้นสู่มาตรฐานสากล คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คือ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (จำนวน 250 ท่าน จาก 250 วารสาร) และหากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหัวหน้าบรรณาธิการวารสารต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (1,500 บาท/คน จำกัดจำนวนไม่เกิน 100 คน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คุณชาตรี วงษ์แก้ว ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


วันที่จัดประชุม
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สถานที่
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 370 คน แบ่งเป็น
1. หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (ไม่รับผู้แทน) จำนวน 250 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
2. หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการจำนวน 100 คน (ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน)
3. วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานของศูนย์ TCI จำนวน 20 คน

ค่าลงทะเบียน
- สำหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารไม่เก็บค่าลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เนื่องจากการจัดประชุมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สำหรับหัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการ จะเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน

ติดต่อที่พักได้โดยตรงที่
Hotel Windsor Suites & Convention 10/1 Sukhumvit Soi 20 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Thailand
โทรศัพท์ : +66 2 262 1234
โทรสาร : +66 2 262 1329

แบบสำรองห้องพัก Download

Email : info@windsorsuiteshotel.com
Website : www.windsorsuiteshotel.com