มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 18 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 6448002, 644-8083  โทรสาร : 644-8022, 644-8100