ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2561 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2561 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 298 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
"สำหรับวารสารใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2562 นี้ ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ในปีถัดไป"


N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2561 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2561 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2559 หรือ 2560 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2559 หรือ 2560 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2561 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2561 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ทางศูนย์ TCI จะไม่ประกาศค่า Impact Factors ให้กับวารสารที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 เนื่องจากวารสารกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจาก TCI ด้านคุณภาพการจัดการวารสาร

ชื่อวารสาร ISSN 2561
Articles
2561
Total Cites
2561
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Agriculture and Natural Resources2468-14589345442.22 %0.0760.0009.6
Applied Environmental Research2287-0741247528.57 %0.0420.0003.8
Applied Science and Engineering Progress2672-915622000.00 %0.0000.000N/A4
ASEAN Engineering Journal2586-915918110.00 %0.0000.000N/A4
ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine2673-03081935342.86 %0.0570.0008.3
Asia-Pacific Journal of Science and Technology2539-6293408275.00 %0.1200.000N/A4
Asian Biomedicine1905-7415N/A130293.33 %0.118N/A34.0
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X384325.00 %0.0120.000>10
Buffalo Bulletin0125-67267510100.00 %0.0000.000N/A4
Chiang Mai Journal of Science0125-252624738372.63 %0.0230.0004.8
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-1994247528.57 %0.0230.0006.5
Chulalongkorn Medical Journal2651-23436915146.67 %0.0190.000>10
Current Applied Science and Technology Journal2586-939640110.00 %0.0000.000N/A4
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-913119000.00 %0.0000.000N/A4
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-954516000.00 %0.0000.000N/A4
Engineering and Applied Science Research2539-616144000.00 %0.0000.000N/A4
Engineering Journal0125-8281109752270.67 %0.1510.0372.8
Engineering Transactions0859-92382210100.00 %0.0000.000N/A4
Environment and Natural Resources Journal1686-5456179811.11 %0.0000.0006.8
Eye South East Asia2586-834920330.00 %0.0260.0008.5
Food and Applied Bioscience Journal2286-8615378712.50 %0.0670.0004.7
Genomics and Genetics2465-51986220.00 %0.0450.0005.0
GMSARN International Journal1905-9094245420.00 %0.0400.0421.8
International Journal of Agricultural Technology2630-061319752394.23 %0.0690.023.4
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063116183.33 %0.0000.0004.5
International Journal of Child Development and Mental Health2286-74811320100.00 %0.0000.000N/A4
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-7027629366.67 %0.0440.0161.7
International Scientific Journal of Engineering and Technology2586-852712000.00 %N/A20.000N/A4
Interprofessional Journal of Health Sciences2672-962817000.00 %0.0000.000N/A4
Journal of Applied Animal Science1906-2257133233.33 %0.0380.0771.5
Journal of Associated Medical Sciences2539-60563415150.00 %0.0610.0004.8
Journal of Current Science and Technology2630-0583133166.67 %0.0290.0003.5
Journal of Fisheries and Environment2630-0702186433.33 %0.0000.0004.5
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science2629-99922511918.18 %0.0320.084.1
Journal of Health Research0857-44216317165.88 %0.0200.0166.5
Journal of Health Science and Medical Research2586-99813589890.00 %0.0670.000>10
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-720118000.00 %0.0000.000N/A4
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-575442150.00 %0.000N/A35.0
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology2586-8764166516.67 %0.1560.000N/A4
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-21521120100.00 %0.0330.0004.0
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78732310910.00 %0.0000.0876.3
NU. International Journal of Science1686-556124330.00 %0.0000.0007.5
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-810729423614.29 %0.1150.0697.0
Pharmaceutical Sciences Asia2586-819527000.00 %0.0000.000N/A4
PSRU Journal of Science and Technology2465-51121410100.00 %0.0380.000N/A4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-3193407614.29 %0.0130.0005.3
Research and Knowledge2408-204X10000.00 %0.0000.000N/A4
Science and Technology Asia2586-9000597614.29 %0.0180.0004.3
Science, Engineering and Health Studies2630-0087104325.00 %0.0690.0003.0
ScienceAsia1513-18746358538.62 %0.0170.0007.5
Siriraj Medical Journal2629-995X81191710.53 %0.0000.000>10
SNRU Journal of Science and Technology2651-07582828280.00 %0.0740.0004.7
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33951791051031.90 %0.0670.0119.3
Suan Sunandha Science and Technology Journal2351-088910110.00 %N/A20.000N/A4
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X427528.57 %0.0220.0008.3
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38432114378.57 %0.0000.000>10
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608432330.00 %0.0000.000>10
Thai Journal of Science and Technology2286-73336119190.00 %0.1000.0003.8
Thailand Statistician1685-9057183233.33 %0.0300.0003.5
The Bangkok Medical Journal2287-967435000.00 %0.0000.000N/A4
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468531110.00 %0.0000.000N/A4
The Thailand Natural History Museum Journal1686-770X119455.56 %0.2630.0002.5
Tropical Natural History1513-970013181516.67 %0.0910.000>10
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-124853271255.56 %0.0900.0193.1
Veterinary Integrative Sciences2629-996835000.00 %0.0000.000N/A4
Walailak Journal of Science and Technology1686-39337412118.33 %0.0060.0007.8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22085121657554.55 %0.0060.000>10
จักษุเวชสาร0857-51184660.00 %0.0000.000>10
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-524161504314.00 %0.0780.0005.7
บูรพาเวชสาร2350-999620330.00 %N/A20.0003.3
พยาบาลสาร0125-51186327523713.82 %0.1460.0005.2
พุทธชินราชเวชสาร0125-7560N/A141410.00 %0.013N/A39.5
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์1906-681314110.00 %N/A20.000N/A4
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-9739251461450.68 %0.0630.047.4
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611466433.33 %0.0190.0435.0
ลำปางเวชสาร0125-42359440.00 %0.0000.0009.0
วชิรสารการพยาบาล1513-24981113130.00 %0.1200.0004.5
วชิรเวชสาร0125-1252N/A123230.00 %0.000N/A37.8
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93432832306.25 %0.1110.0008.0
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2672-93343615150.00 %0.1080.0002.8
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/A1000.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/A135342.86 %0.101N/A33.3
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0125-684X18990.00 %0.0220.0003.9
วารสารกองการพยาบาล0125-7242786789.30 %0.2130.0006.1
วารสารกายภาพบำบัด0125-46341220200.00 %0.1670.0008.0
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย2408-1280296183.33 %0.0770.0343.0
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-39494714140.00 %0.0270.0004.6
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455330816717.28 %0.2670.0334.7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-035810624414341.39 %0.5430.173.0
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-1773411851679.73 %0.3690.0497.0
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00257612210811.48 %0.0850.0006.7
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย2392-56718440.00 %0.0630.0004.0
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-007539663546.97 %0.3000.1033.3
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-301623110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-545334201715.00 %0.0250.0007.0
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา2229-1806248362.50 %0.1030.0005.0
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-510315660.00 %0.0290.0007.0
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X32352140.00 %0.1220.0006.6
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ2651-18863324240.00 %0.0430.0004.2
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-28952910730.00 %0.0650.0344.7
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี0858-663235550.00 %N/A20.0008.5
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980196516.67 %0.0000.0008.0
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-094435151313.33 %0.0140.0005.9
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย2408-26351620100.00 %0.0270.0003.0
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2350-977516110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-4338N/A11248531.45 %0.606N/A34.9
วารสารคณะพลศึกษา1513-3613N/A111110.00 %0.013N/A36.4
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์0858-478814000.00 %N/A20.000N/A4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-395471872472.41 %0.2570.0282.9
วารสารควบคุมโรค2651-164940463719.57 %0.2330.13.3
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-81601725244.00 %0.1960.0004.2
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384N/A1550.00 %0.057N/A3>10
วารสารจิตเวชวิทยาสาร2586-87481810100.00 %0.1520.0562.5
วารสารทันตาภิบาล0857-880X22171229.41 %0.1140.0005.1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-2534102150.00 %0.0000.000>10
วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2408-195712000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-0338225340.00 %0.0430.0911.5
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21411625250.00 %0.0490.0635.4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729N/A1550.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-980154000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารพยาบาล0125-0078548480.00 %0.0150.0006.6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743351821716.04 %0.4260.0294.0
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X48585112.07 %0.2800.0004.1
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52172121301300.00 %0.0970.0054.4
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-8885141261260.00 %0.1980.1076.9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-1231N/A168680.00 %0.181N/A36.7
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454185340.00 %0.0330.0003.5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70216197916.19 %0.0920.0006.9
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89585688853.41 %0.1950.0183.7
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-792530302516.67 %0.2650.0003.7
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-5371N/A11241221.61 %N/A2N/A34.9
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X18584915.52 %0.3720.0564.2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-7038N/A115150.00 %0.043N/A36.2
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-5452N/A118180.00 %0.026N/A35.3
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X11990.00 %0.0830.0006.5
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-084650352431.43 %0.2210.0002.9
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-141241342235.29 %0.1470.0213.0
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980710474210.64 %0.0750.14.8
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-598154109999.17 %0.2230.0194.8
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-741876473917.02 %0.1120.0135.8
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931125880.00 %0.0210.0004.6
วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2408-235X8110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารยูโร0858-607114000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ2465-4264N/A1000.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-7552N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารวนศาสตร์0857-172427311938.71 %0.0660.0006.8
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)2672-96364526260.00 %0.0270.0007.5
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ1906-0874303233.33 %0.0400.000N/A4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-1889347528.57 %0.0470.0007.2
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-66273613127.69 %0.0560.0006.2
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03193581748.64 %0.4290.0574.5
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-9437491029110.78 %0.1400.0007.0
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-49632621210.00 %0.0680.0383.5
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722N/A1000.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327XN/A1220.00 %0.009N/A33.0
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-38376213284.62 %0.0990.0162.4
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-1137N/A149490.00 %0.040N/A35.6
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2286-722836330.00 %N/A20.0281.5
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-7393N/A117170.00 %0.024N/A35.8
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X33855732.94 %0.2380.0006.6
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-036637171511.76 %0.1850.0002.7
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605N/A159590.00 %0.043N/A34.6
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850N/A1770.00 %0.021N/A36.3
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0125-23802810100.00 %0.0310.000N/A4
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม2539-586639220.00 %0.0330.000N/A4
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2651-1932209544.44 %0.0750.0003.5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-4409139366.67 %0.1230.000N/A4
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X19880.00 %0.1050.0003.0
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81203116156.25 %0.0950.0003.5
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X6614140.00 %0.0220.0004.0
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2286-951415000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม2392-570115000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-960013000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134406516.67 %0.0680.0004.0
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-533710770.00 %0.0430.0004.2
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-381991211719.05 %0.0320.0003.8
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT2228-913511000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-16362012833.33 %0.0880.0005.8
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684X8935342.86 %0.0240.0116.3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2586-996510110.00 %N/A20.000N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-617569291548.28 %0.0940.0143.1
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252X15110.00 %0.0290.000N/A4
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-92601210100.00 %0.0590.000N/A4
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-492311618316410.38 %0.1580.0174.4
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน2408-26868110.00 %N/A20.000N/A4
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-108319220.00 %0.0000.0006.0
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-945023943167.02 %0.9570.0873.1
วารสารวิชาการเกษตร0125-8389247442.86 %0.0000.0006.8
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-9869N/A1161412.50 %0.094N/A33.5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0811N/A1330.00 %0.079N/A32.3
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 110857-59756712118.33 %0.0170.034.0
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043234312519.35 %0.0780.0595.6
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1906-95531510550.00 %0.1900.0677.0
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-792746494116.33 %0.2750.0003.8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45622051493.92 %0.1250.0005.0
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-680833231534.78 %0.1350.0004.6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X391081007.41 %0.4320.0773.9
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23648539375.13 %0.0480.0005.5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.2586-95318539375.13 %0.0480.0005.5
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16003712120.00 %0.0000.0005.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-743041231439.13 %0.0000.0006.3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-0781132513825.49 %0.0430.0085.4
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805226516.67 %0.0380.0005.0
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-951215880.00 %0.0370.0004.6
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-0507221001000.00 %0.0410.0916.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443511972720.00 %0.0980.0084.3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-154735141028.57 %0.0790.0003.1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966490413026.83 %0.0560.0005.1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2287-00832010100.00 %0.0560.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79415320200.00 %0.0650.0004.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-6558123166.67 %0.0300.0004.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2408-266X18110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-720119161131.25 %0.0490.0006.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ2651-1134146183.33 %0.2400.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/A13233.33 %0.031N/A36.3
วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ2408-09856000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548419544.44 %0.0670.0004.4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652143233.33 %0.0000.000N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21786025772.00 %0.1170.0004.2
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52802512650.00 %0.0940.0005.0
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-872415330.00 %0.0530.0004.5
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/A1000.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09143619190.00 %0.0510.0004.9
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1905-858652150.00 %0.1330.000N/A4
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2351-005618110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสภาการพยาบาล1513-1262364384301.83 %0.5330.0566.6
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69853212610020.63 %0.2170.0947.2
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ0859-488017000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X169366.67 %0.0320.0005.5
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-073735292610.34 %0.1900.0293.8
วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย2465-361610000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372X14440.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22976110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสัตวแพทย์0125-51691510100.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X612650.00 %0.1110.0006.5
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71642468637.35 %0.1400.0005.2
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-1678351151104.35 %0.3450.0006.0
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13872140377.50 %0.0510.000>10
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-88993311110.00 %0.0630.033.5
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X20796024.05 %0.3750.16.8
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-979026301260.00 %0.1270.0003.7
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454X27330.00 %0.0000.000>10
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49873110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารอาหารและยา0859-118021181327.78 %0.1460.0005.3
วารสารเกษตร0857-0841471152776.52 %0.7010.0852.7
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01085232313.13 %0.1100.0195.0
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-8379N/A110100.00 %0.017N/A33.6
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080301341238.21 %0.6270.0004.3
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-1051681098224.77 %0.5860.1182.3
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-268237990.00 %0.0000.0006.3
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66533528280.00 %0.0150.0006.5
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30701213127.69 %0.0000.0008.1
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85731029290.00 %0.0500.0005.6
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2651-12823019185.26 %0.1720.12.5
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-557452402635.00 %0.1860.0003.7
วารสารเภสัชวิทยา0125-38327110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-085251564126.79 %0.0980.0005.0
วารสารแพทย์นาวี0125-6971376183.33 %0.0000.0813.0
วารสารแพทย์เขต 4-50125-7323325180.00 %0.0330.0311.8
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี2586-995722000.00 %0.0000.000N/A4
วารสารโภชนาการ2586-8772118450.00 %0.1670.0009.5
วารสารโรคผิวหนัง0125-868022110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารโรคมะเร็ง0125-20381617170.00 %0.0000.0005.3
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68827660.00 %0.0430.0005.0
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-441761231534.78 %0.0980.0333.6
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101N/A1220.00 %N/A2N/A3>10
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-725147191615.79 %0.0160.0214.5
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579162150.00 %0.0380.0006.0
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149344175.00 %0.0000.0008.0
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20253818180.00 %0.0140.0008.4
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-02108550.00 %0.1050.0003.3
วิทยาสารทันตสาธารณสุข0858-6527N/A130300.00 %0.000N/A3>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99174314140.00 %0.0350.000>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925418220.00 %0.0330.000>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04881420100.00 %0.0000.0713.0
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-561431330.00 %0.0130.0009.5
วิศวกรรมสาร มก.0857-415435251636.00 %0.1110.0007.4
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X2211110.00 %0.0180.0004.8
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951265420.00 %0.0000.0385.8
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668X806516.67 %0.0700.0132.0
วิศวสารลาดกระบัง0125-1724N/A123230.00 %0.046N/A35.5
วิสัญญีสาร0857-128734131115.38 %0.0140.0885.3
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-312313014913310.74 %0.0980.0236.1
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2408-083720000.00 %0.0000.000N/A4
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571172150.00 %0.0370.0004.0
เชียงรายเวชสาร1906-649X409722.22 %N/A20.0002.9
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-692028550.00 %0.0340.0003.3
เชียงใหม่เวชสาร0125-598324330.00 %0.0190.000>10
เทพสตรี I-TECH1905-664816440.00 %0.0260.0007.0
เวชชสารสัตวแพทย์0125-649180550.00 %0.0130.0003.5
เวชบันทึกศิริราช1906-15523014140.00 %0.0700.0003.8
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77223515150.00 %0.0870.0006.5
แก่นเกษตร0125-048514222415331.70 %0.3380.0144.3
แพทยสารทหารอากาศ0125-0455N/A13233.33 %0.000N/A3N/A4
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34603737370.00 %0.0220.0007.3
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-954025220.00 %0.0000.000N/A4