ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 194 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
ชื่อวารสาร ISSN 2552
Articles
2552
Total Cites
2552
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ABAC Journal0858-085512110.00 %00N/A
BU Academic Review1685-432224110.00 %00N/A
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906xLate Publication000.00 %00N/A
Chulalongkorn Educational Review0858-7574Late Publication000.00 %00N/A
Educational Journal of Thailand1905-9663Late Publication000.00 %00N/A
Journal of English Studies1685-86466000.00 %00N/A
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184Late Publication000.00 %00N/A
Language Institute Journal1905-7326Late Publication000.00 %00N/A
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99208330.00 %0.03402.5
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-5207154325.00 %0.0770>10
Nakhara : Journal of Oriental Design1905-7210Late Publication000.00 %00N/A
NIDA Language and Communication Journal1513-41647000.00 %00N/A
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-644212000.00 %00N/A
Sasin Journal of Management0859-265913220.00 %005.0
Thammasat Review0859-5747Late Publication330.00 %006.5
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-783116000.00 %00N/A
The Journal of Behavioral Science1906-46758110.00 %00N/A
The Journal of the Siam Society0857-7099623960.87 %00.167>10
Thoughts1513-10256110.00 %00N/A
กระแสวัฒนธรรม1513-445816000.00 %00N/A
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X13000.00 %00N/A
จุลนิติ1686-372063000.00 %00N/A
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16925000.00 %00N/A
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-656423440.00 %007.0
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-648311141121.43 %0.07305.0
ญี่ปุ่นศึกษา0125-6416Late Publication000.00 %00N/A
ดำรงวิชาการ1686-43957110.00 %00N/A
ดุลพาห0125-05583221204.76 %0.0630>10
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-6160235260.00 %0.0710>10
บทบัณฑิตย์0857-299219231917.39 %0.11509.5
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-8427Late Publication330.00 %00>10
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14066550.00 %00>10
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-506122770.00 %0.02208.8
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X11110.00 %00N/A
รัฏฐาภิรักษ์0857-044230000.00 %00N/A
รัฐศาสตร์ปริทัศน์0125-7897Late Publication000.00 %00N/A
รัฐศาสตร์สาร0125-135X5420955.00 %0.0830.0197.3
รัฐสภาสาร0125-0957449633.33 %0.02407.5
วรรณวิทัศน์1513-9956Late Publication000.00 %00N/A
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-097527110.00 %00N/A
วารสารกฎหมาย0125-30931611110.00 %0.0800>10
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-2664Late Publication000.00 %00N/A
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-8089Late Publication000.00 %00N/A
วารสารกฎหมายปกครอง1513-177713440.00 %00N/A
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-977624550.00 %00>10
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-260X33110.00 %00N/A
วารสารการงบประมาณ1686-21476000.00 %00N/A
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-984915220.00 %00>10
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73198220.00 %004.0
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63034000.00 %00N/A
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X720100.00 %0.0630N/A
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-495010000.00 %00N/A
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-363010110.00 %00N/A
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-5520Late Publication000.00 %00N/A
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-7121Late Publication000.00 %00N/A
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-2693Late Publication000.00 %00N/A
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591Late Publication000.00 %00N/A
วารสารข้าราชการ0125-090650660.00 %0.0430>10
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-8835Late Publication990.00 %00>10
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384Late Publication110.00 %00N/A
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-944328000.00 %00N/A
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565XLate Publication440.00 %00N/A
วารสารจีนศึกษา1905-197211000.00 %00N/A
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-8303Late Publication000.00 %00N/A
วารสารธรรมศาสตร์0125-367010121016.67 %00>10
วารสารนักบริหาร0125-49606210730.00 %0.01906.0
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-3867Late Publication15150.00 %0.0260>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร1906-425X4220.00 %00N/A
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X397357.14 %00>10
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-5477Late Publication000.00 %00N/A
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916Late Publication000.00 %00N/A
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x247614.29 %0.04306.5
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68267000.00 %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-2850182110.00 %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603Late Publication000.00 %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769Late Publication000.00 %00N/A
วารสารประชากรศาสตร์0857-214311191426.32 %0.1006.5
วารสารประชากรและสังคม0857-717X152150.00 %005.0
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XLate Publication000.00 %00N/A
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-765810000.00 %00N/A
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1685-386514000.00 %00N/A
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-144211211242.86 %0.35003.7
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36894013930.77 %0.10604.5
วารสารพัฒนาสังคม0859-26671110190.00 %0.2070.0912.6
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-2354Late Publication000.00 %00N/A
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-8325410100.00 %00N/A
วารสารภาษา0125-2488Late Publication330.00 %009.5
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72856110.00 %00N/A
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-642410110.00 %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์0859-348517000.00 %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X13110.00 %00.077N/A
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-2690Late Publication110.00 %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-395910110.00 %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-5992922150.00 %0.01304.0
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-4563Late Publication000.00 %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-7396หยุดตีพิมพ์000.00 %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-467713110.00 %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-5428Late Publication440.00 %0.0230>10
วารสารยุโรปศึกษา0858-77958000.00 %00N/A
วารสารร่มพฤกษ์0125-76096000.00 %00N/A
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X12330.00 %0.02707.3
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X12000.00 %00N/A
วารสารรูสมิแล0858-2068Late Publication000.00 %00N/A
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-284717000.00 %00N/A
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์1905-5986Late Publication110.00 %00N/A
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-079313000.00 %00N/A
วารสารวิจัยสังคม0857-9180Late Publication000.00 %00N/A
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X0220.00 %007.0
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-202220130100.00 %0.32302.6
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ974947021430000.00 %00N/A
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12121410100.00 %00N/A
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-4489Late Publication000.00 %00N/A
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1905-677x12110.00 %0.0120N/A
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0858-454011000.00 %00N/A
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-571523110.00 %00N/A
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-7996135260.00 %0.0270.0776.3
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-921613110.00 %00N/A
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-8293198275.00 %0.05103.3
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83626110.00 %00N/A
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-25328000.00 %00N/A
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์1905-374617000.00 %00N/A
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-6959510100.00 %0.0770N/A
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-293313110.00 %00N/A
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-529020000.00 %00N/A
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-728728000.00 %00N/A
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-375435220.00 %0.00803.0
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-124616330.00 %00N/A
วารสารศาสตร์0125-8192Late Publication000.00 %00N/A
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร0859-9688Late Publication000.00 %00N/A
วารสารศิลปศาสตร์1513-9131Late Publication220.00 %0.02303.0
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72086000.00 %00N/A
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-5596Late Publication000.00 %00N/A
วารสารศึกษาศาสตร์0125-3212Late Publication440.00 %008.0
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-1511Late Publication110.00 %0.0210N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-9514Late Publication000.00 %00N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51274311190.91 %0.01304.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99222430100.00 %0.0410N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-3089Late Publication110.00 %00N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-179120330.00 %0.05603.5
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-111364171229.41 %0.07203.8
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-9855206350.00 %0.04904.0
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20446000.00 %00N/A
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-2330243233.33 %0.05903.5
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-4084Late Publication000.00 %00N/A
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxxหยุดตีพิมพ์000.00 %00N/A
วารสารสหวิทยาการ1685-2494Late Publication000.00 %00N/A
วารสารสหศาสตร์1513-842919000.00 %00N/A
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65411913746.15 %0.0980.0533.4
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7356Late Publication000.00 %00N/A
วารสารสังคมศาสตร์0125-0590Late Publication550.00 %0.04805.8
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82417000.00 %00N/A
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-205514000.00 %00N/A
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-2860225340.00 %0.01903.8
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-316612000.00 %00N/A
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-369063233.33 %0.04504.3
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-9123Late Publication220.00 %005.0
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602Late Publication000.00 %00N/A
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-695519440.00 %0.02609.0
วารสารห้องสมุด0857-008619990.00 %0.1320N/A
วารสารอักษรศาสตร์0125-4820Late Publication110.00 %0.0240N/A
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-203812770.00 %0.0280>10
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา1905-7520Late Publication000.00 %00N/A
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-7682Late Publication000.00 %00N/A
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109Late Publication000.00 %00N/A
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-809536000.00 %00N/A
วารสารเกษมบัณฑิต1513-5667910100.00 %00N/A
วารสารเซนต์จอห์น0859-9432Late Publication000.00 %00N/A
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375Late Publication000.00 %00N/A
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-089215880.00 %0.01406.5
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-8397Late Publication220.00 %0.05308.0
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0589-8479Late Publication000.00 %00N/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30081712650.00 %0.0570>10
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-92916110.00 %0.0370N/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461Late Publication000.00 %00N/A
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา0857-60335110.00 %00N/A
วารสารไทยคดีศึกษา1686-0667Late Publication110.00 %00N/A
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-674098537.50 %0.0630.1113.3
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83703113130.00 %0.01504.9
ศิลปกรรมสาร1686-5189910100.00 %00N/A
ศิลปวัฒนธรรม0125-3654179442250.00 %0.0330.0395.0
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-2863Late Publication000.00 %00N/A
ศิลปากร0125-053135121016.67 %0.0260>10
สยามวิชาการ1513-107615000.00 %00N/A
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41388110.00 %00N/A
สารคดี0857-153861171229.41 %0.03209.3
สุทธิปริทัศน์0857-26709110.00 %00N/A
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457Late Publication000.00 %00N/A
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18418000.00 %00N/A
อินฟอร์เมชั่น0859-015X123166.67 %008.5
เมืองโบราณ0125-426X48251540.00 %0.0200.0219.3
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-25402000.00 %00N/A
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-573111000.00 %00N/A
เอเชียปริทัศน์0125-36388110.00 %00N/A
โดมทัศน์0125-555X13220.00 %008.0