รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ / Journal of MCU Nakhondhat
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2586-923X วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ / Journal of MCU Nakhondhat 89 41 37 1 7 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 3 + 7 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 37 + 41 = 78

Thai Journal Impact Factors = 10 / 78 = 0.128