รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2287-0121 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review 92 80 62 5 20 38

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 38 + 20 = 58

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 62 + 80 = 142

Thai Journal Impact Factors = 58 / 142 = 0.408