รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal 31 32 47 3 18 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 7 + 18 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 47 + 32 = 79

Thai Journal Impact Factors = 25 / 79 = 0.316