รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University 47 44 28 3 15 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 18 + 15 = 33

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 28 + 44 = 72

Thai Journal Impact Factors = 33 / 72 = 0.458